مطالعات زبان و گویش های غرب ایران (JLW) - شماره جاری