مطالعات زبان و گویش های غرب ایران (JLW) - مقالات آماده انتشار