مطالعات زبان و گویش های غرب ایران (JLW) - واژه نامه اختصاصی