مطالعات زبان و گویش های غرب ایران (JLW) - فرایند پذیرش مقالات