مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران (JLW) - اصول اخلاقی انتشار مقاله