نویسنده = والی رضایی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 37-59

والی رضایی؛ سلیمان قادری


2. صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 91-107

امین کریمی؛ والی رضایی؛ رضوان متولیان نائینی


3. ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 21-40

والی رضایی؛ فرخنده شجاعی


4. نمود دستوری در گویش لری بختیاری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 139-157

والی رضایی؛ مریم امانی بابادی