نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 6
1. دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-89

فاطمه شاهوردی شهرکی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام


2. حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-94

10.22126/jlw.1970.1074

مژگان عثمانی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا گل زاده سیلاخوری؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


3. بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 19-36

طاهره عزت آبادی پور؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


4. رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی

دوره 3، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 25-40

10.22126/jlw.2017.1192

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ محمد دبیرمقدم


5. درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 1-20

10.22126/jlw.2016.1243

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


6. بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی

دوره 3، شماره 12، بهار 1395، صفحه 51-66

10.22126/jlw.2016.1240

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ماندانا نوربخش