بررسی مفهوم‌سازی شناختی عشق در رمان‌های سیمین دانشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز،

2 دانشگاه شیراز

3 بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22126/jlw.2020.4559.1353

چکیده

در اثر حاضر، مفهوم‌سازی عشق در رمان‌های سیمین دانشور، بر پایۀ نظریۀ مفهوم‌سازی شناختی احساسات کووچش (2003-1986) مطالعه شده‌است. در فرایند نگارش مقالۀ حاضر، نخست استعاره‌های مفهومی عشق، با ترکیب روش «جستجوی واحدهای واژگانی مربوط به حوزۀ مقصد»، به کمک نرم‌افزار واژه‌نمای اَنت‌کانک (آنتونی 2014) و روش «جستجوی دستی» از پیکره استخراج شدند. سپس برای شناسایی و به دست دادن مجازهای مفهومی به‌کار‌رفته در مفهوم‌سازی عشق و استخراج مفاهیم وابسته به عشق، از روش «جستجوی دستی» استفاده شد. در مرحلۀ بعد، انواع استعاره‌ها و مجاز‌های مفهومی عشق و همچنین مفاهیم وابسته به عشق -که از استعاره‌ها و مجاز‌های مفهومی عشق به دست می‌آیند- مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان کار نیز، براساس استعاره‌ها، مجازها و مفاهیم وابسته، مدل‌ شناختی عشق در رمان‌های دانشور شناسایی گردید. مدل شناختی موردنظر، از 40 استعارۀ مفهومی، 33 مجاز‌ مفهومی با الگوی عام مجازی «نتیجۀ احساس به جای احساس» و نهایتاً 11 مفهوم وابسته به عشق که تعدادی از آنها سازندۀ عشق و تعدادی دیگر همراه یا نتیجۀ عشق هستند، ساخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها