نمایه نویسندگان

آ

 • آقاگلزاده، فردوس توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-46]
 • آقا گل زاده سیلاخوری، فردوس حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • آهنگر، عباسعلی ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 23-48]
 • آهنگر، عباسعلی بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]
 • آهنگر، عباسعلی بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]

ا

 • ابراهیمی، شیما تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-142]
 • ابراهیمی، شیما سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 85-104]
 • ابراهیم پورنیک، فائقه محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • ابوالحسنی زاده، وحیده سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-127]
 • ابوالحسنی زاده، وحیده بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • احمدی، بهزاد بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • احمدی، مهران بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • احمدی، مهران کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • احمدی، مهران التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • احمدی پور اناری، زهره نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]
 • احمدخانی، محمدرضا بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • احمدخانی، محمدرضا تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • احمدخانی، محمدرضا بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • احمدی‌ورمزانی، سمیرا تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • اختری، عارفه بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • ارجمندی، الهه ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]
 • اروجی، محمدرضا فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • اروجی، محمدرضا بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • ایزدی فر، راحله دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-75]
 • اسدی، سید انور انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، هما نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-124]
 • اسکندرنیا، نرجس تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • اسلامی پور، نجمه بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • اسماعیلی متین، زهرا شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • اسماعیلی متین، زهرا رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • اسماعیلی متین، زهرا درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • افخمی، علی بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-108]
 • افخمی، علی رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • افراشی، آزیتا مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • افراشی، آزیتا بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 101-118]
 • افراشی، آزیتا حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-25]
 • افراشی، آزیتا چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • افراشی، آزیتا استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • افشار، طاهره بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • افشار، طاهره فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]
 • اکبری، حمیدرضا بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • اکبری، حمیدرضا استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]
 • الیاسی، محمود بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 27-46]
 • الیاسی، محمود بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-23]
 • امانی، مریم راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 103-121]
 • ایمانی، آوا تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 41-60]
 • امانی بابادی، مریم نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 139-157]
 • امینی، حیدرعلی طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]
 • انصاریان، شادی نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 109-126]
 • انصاریان، شادی چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • انوشه، مزدک گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]

ب

 • بابااحمدی امانی، مریم سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • بامشادی، پارسا نگاهی به کاربرد پیکره‌ها در برخی حوزه‌های زبان‌شناسی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 109-126]
 • بامشادی، پارسا چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • بدخشان، ابراهیم بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • بدخشان، ابراهیم انتخاب نام فرزند از منظر زبان شناسی اجتماعی شناختی در دهه‌های 95-1366 ( مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی خورشید، سحر مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]
 • بهرامی خورشید، سحر بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • بهمردی شریف آباد، بهاره بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-108]

پ

 • پالیزبان، کرم اله بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • پالیزبان، کرم اله تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • پیروزفر، ماندانا بررسی نگرش‌های شناختی و عاطفی دوزبانه‌های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیار بر اساس رویکرد ذهن‌گرایی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 27-46]

ت

 • تابعی، رؤیا وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]
 • تاج آبادی، فرزانه چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 103-116]
 • تاکی، گیتی بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • تجرد، سمیرا سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-127]
 • تدین چهارطاق، نفیسه بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]
 • تفکری رضایی، شجاع وضعیت سازه‌بودگی زنجیره‌های شبه خرده‌جمله در گونۀ موکریانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 23-43]
 • تفکری رضائی، شجاع قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • تفکری رضائی، شجاع بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]

ث

 • ثباتی، الهام فرایندهای واجی تقویت در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 17-34]

ج

 • جانبخشی، مریم بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جباره ناصرو، عظیم تحلیل شناختی استعاره‌‌های عشق و غم در غزلیات شهریار [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 21-41]
 • جم، بشیر بررسی تطبیقی تلفّظ ضمیرهای انعکاسی در فارسی گفتاری معیار و گویش بختیاری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 33-52]
 • جمالی، طلعت روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • جمالزهی، فرزانه ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 23-48]
 • جهانی، کارینا بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]

ح

 • حاتمی، حدیث بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • حامدی شیروان، زهرا بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-23]
 • حیدری، بهمن اسم‌خودمانی الگویی جهت بازنمایی رفتار کلامی اعتراض و رضایت در کردی‌کرمانشاهی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 25-37]
 • حیدری، عبدالحسین بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • حیدری، عبدالحسین سلسله مراتب قرض‌‌‌گیری زبان ‌‌‌‌‌ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، فرزانه تبیین فرایند کشش جبرانی در گویش لکی دلفان در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • حیدری، فرزانه تحلیل بهینگی فرایند دوگان‌سازی در گویش لکی دلفان [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 55-72]
 • حسنی جلیلیان، فاطمه بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]
 • حسنی جلیلیان، فاطمه بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]
 • حسینی کیونانی، نینا نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-124]
 • حسینی معصوم، سید محمد طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]
 • حق بین، فریده سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 61-84]
 • حق بین، فریده نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 93-110]
 • حق بین، فریده روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • حق بین، فریده بررسی مقوله فعل ازدیدگاه سرنمونی و براساس معیارهای معنایی گیون: هر فعل یک مقوله [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-53]

خ

 • خانی، علیرضا بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • خانزاده، معصومه چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 57-79]
 • خان محمدی، مصطفی قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-19]
 • خلیفه لو، سید فرید خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 39-62]
 • خنجری، سلمان فرایندهای واجی در گویش کردی سنقر کلیایی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-41]
 • خوشبخت، طیبه نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • خوشبخت، طیبه بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]

د

 • داوری اردکانی، نگار چندمعنایی پسوند «- انه» فارسی: رویکرد ساختواژۀ ساختی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-39]
 • دبیرمقدم، محمد دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • دبیرمقدم، محمد رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • دلارامی فر، منصوره خوشه دوهمخوانی آغازین در گویش سیستانی از دیدگاه واج‌شناسی خودواحد [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 39-62]
 • دین محمدی، غلامرضا تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 31-56]
 • دهقان، مسعود ساخت تأکید در کردی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

ر

 • راسخ مهند، محمد تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • راسخ مهند، محمد رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • راشد محصل، محمد تقی فرایندهای واجی در گویش کردی سنقر کلیایی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-41]
 • رحیمی، ملیحه بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-30]
 • رحمانی، آسیه حرکت فرضی در زبان فارسی: رویکردی شناختی به مسیرهای گسترشی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-25]
 • رحمانی، جواد فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • رحیمیان، جلال گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • رحمانی پرهیزکار، زهرا بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 101-118]
 • رضایی، والی بررسی مهجورشدگی واژگان عربی در مطبوعات زبان فارسی در سدۀ اخیر [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-30]
 • رضایی، والی نمود دستوری در گویش لری بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 139-157]
 • رضایی، والی ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 21-40]
 • رضایی، والی صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • رضایی، والی تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • رضاپور، ابراهیم نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • رضی نژاد، سید محمد فرایند درج واکه در خوشه‌های همخوانی پایانی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 81-93]
 • رضی نژاد، سید محمد بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • رضویان، حسین چندمعنایی حرف اضافۀ ”به“ در زبان فارسی با رویکرد معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 57-79]
 • رقیب دوست، شهلا الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • رهبر، بهزاد فرایندهای واژ - واجی پیشوندهای گویش تاتی تاکستان بر پایۀ نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 21-36]
 • رهبر، بهزاد بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • روحی، افسر بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • روشن، بلقیس مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-101]
 • روشن، بلقیس مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-52]
 • روشن، بلقیس تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • روشن، بلقیس بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • روشن، بلقیس بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • روشن، بلقیس خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]
 • روشن، بلقیس چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • روشن، بلقیس بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • رئیسی، فاطمه استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]

ز

 • زارعی، سروش بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 41-54]
 • زاهدی، محمدصدیق تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 63-78]
 • زاهدی، محمدصدیق بررسی نظام خویشاوندی کُردی میانی و مقایسۀ آن با فارسی و انگلیسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • زاهدی، محمدصدیق کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • زاهدی، محمدصدیق التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • زندی، بهمن بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • زندی، بهمن روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • زندی، بهمن بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • زندی، بهمن راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 103-121]

س

 • ساداتی نوش ابادی، سید مهدی بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • ساغریچی، فهیمه بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]
 • سبزواری، مهدی بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • سجادی، سیدمهدی رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 95-113]
 • سجادی، سیدمهدی رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • سجادی، سید مهدی ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • سجادی، سید مهدی فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-100]
 • سعیدی زاده، صدیقه مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]
 • سلیمانی، حبیب تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 63-78]
 • سلیمانیان، مصطفی بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]

ش

 • شاهوردی شهرکی، فاطمه دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • شجاعی، فرخنده ساخت ناگذرا در گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 21-40]
 • شرفی، ساسان تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • شریفی، شهلا بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 1-23]
 • شریفی، شهلا راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • شریفی، گوهر گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ جهت و فعل کوچک [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-48]
 • شرفخانی، زهرا بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • شریفی مقدم، آزاده سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-127]
 • شریفی مقدم، آزاده ارزیابی میزان تطابق استعاره‌های مفهومی کلامی و غیر کلامی حوزه‌های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان‌شناسی شناختی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 59-75]
 • شعبانی، منصور بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • شکاریان بهزادی، اکرم بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • شکرآمیز، منصوره تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • شهباز، منیره یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 55-72]
 • شهریاری، یعقوب بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابری، کورش بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • صابری، کورش بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • صابری، کورش فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • صابری، کورش ساخت تأکید در کردی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • صیادی، حجت بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]
 • صیادی، نسرین توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 21-46]
 • صادقی، وحید دیرکرد قله در واج شناسی آهنگ فارسی: رویدادی واجی یا آوایی؟ [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 73-91]
 • صالح نژاد، لیلا استعارۀ زمان به‌مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری براساس نظریۀ معاصر استعاره [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 1-16]
 • صبوری، نرجس بانو بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • صبوری، نرجس بانو راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه‌های زبانی ایرانی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 57-76]
 • صبوری، نرجس بانو بررسی اصل فرافکن گسترده در چند زبان ایرانی پیش از اسلام براساس دستور زایشی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 53-71]
 • صبوری، نرجس بانو بررسی مفهوم‌سازی‌ نیروهای ذهنی انسان در مرزبان‌نامه [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 31-50]
 • صراحی، محمد امین بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • صفری، علی تظاهر چندگانۀ موضوعات در زبان فارسی: بررسی نقش ”را“ و خوانش کلی در تناوب مکانی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 67-89]

ض

 • ضیا مجیدی، لیلا نمود فعل در زبان لری و گونه‌های آن [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 93-110]

ط

 • طاهری، اسفندیار دربارۀ پیشین‌شدگی واکۀ ū در لری و گویش‌های مرکزی ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 83-96]
 • طبیب زاده، امید وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-55]

ع

 • عامری، حیات بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • عباسی، آزیتا نظام واژه‌سازی در چارچوب نظریۀ نام‌نگری اشتکاور با نگاهی به زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-124]
 • عباسی، بیستون بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-55]
 • عباسی، بیستون مقایسۀ مدل‌های ذهنی گویشوران فارسی‌زبان و هورامی‌زبان (بررسی موردی فعل ʼخوردنʻ) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 31-52]
 • عباسی، بیستون بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 115-135]
 • عباسی، بیستون بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-97]
 • عباسی، ناصر بررسی چندمعنایی واژگانی در صفات ساده ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختی [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 51-71]
 • عباسیان، فاطمه تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 79-99]
 • عبدالعلی زاده، مریم بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • عثمانی، مژگان حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • عزت آبادی پور، طاهره بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • عزت‌آبادی‌پور، طاهره بررسی فرایندهای تضعیف در گویش لری باغملک: واج‌شناسی خودواحد [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 1-23]
 • عزیزی فر، اکبر بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • عزیزیفر، اکبر بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی اکبری، محمد بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 35-50]
 • علی نژاد، بتول تحلیل آکوستیکی ”آهنگ“ در قصه‌گویی کودکان فارسی‌زبان بر پایۀ الگوی خیزان، افتان و پیوستگی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 41-60]

غ

 • غیاثیان، مریم سادات بررسی نقش‌نماهای کلامی فارسی در مکالمات گویشوران یک‌زبانة ترکی آذربایجانی و دوزبانة ترکی-فارسی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 91-112]
 • غفاری، علی اصغر بررسی و توصیف واژه بست در گویش مراغه‌ای زبان ترکی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 45-66]
 • غلامی، وحید کوتاه شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی براساس اصول واج شناسی بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 21-31]
 • غلامی، وحید التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-15]
 • غلامعلی زاده، خسرو بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • غلامعلی زاده، خسرو بازنمایی کنش گران اجتماعی داستان آب‌بید با بهره‌گیری از الگوی جامعه‌شناختی - معنایی ون لیوون [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-33]
 • غلامعلی زاده، خسرو استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]
 • غنچه پور، موسی نمود واژگانی در زبان فارسی: مطالعه‌ای بر‌پایۀ رویکرد سنجه‌ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 73-94]

ف

 • فتاحی، مهدی تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-15]
 • فراستی، شهلا فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • فریدونی، جاوید بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 21-32]
 • فضائلی، سیده مریم تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-142]
 • فیلی‌نژاد، کژال بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • فنودی، حکیمه تحلیل ساختواژی ابداعات واژگانی در آنگاه پس از تندر اخوان ثالث [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 31-56]

ق

 • قادری، سلیمان تحلیلی نقش گرا از کاربردهای حرف اضافۀ با در زبان فارسی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 37-59]
 • قادری، مهدی چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]
 • قربان صباغ، محمود رضا سبک‌شناسی نحوی داستان ”قفس“ صادق چوبک بر اساس صدای دستوری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 85-104]
 • قیطاسی، مجتبی بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 35-50]
 • قیطوری، عامر بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • قیطوری، عامر استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]

ک

 • کاظمی، بهزاد بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • کرانی، اکرم بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 97-110]
 • کربلایی صادق، مهناز بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-78]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه فرایندهای واجی همخوانی در واژه‌های مشترک بین زبان فارسی معیار و زبان هورامی (گویش هورامان تخت) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-100]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی فرایند ارتقاء واکه و واژگونی این قاعده در گونه‌های زبان‌ فارسی: رویکرد زایشی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 19-36]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 1-20]
 • کریمی، امین صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • کرمپور، فاطمه تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • کریمی دوستان، غلامحسین رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 95-113]
 • کریمی دوستان، غلامحسین رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 43-58]
 • کریمی‌دوستان، غلامحسین نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • کزازی، کریستین بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 31-55]
 • کلاهدوزی پور، آیسان بازنمایی واج /r/ در گویش ترکی عجب‎شیری در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-92]
 • کلباسی، ایران بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • کلباسی، ایران بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-115]
 • کوشکی، فاطمه بررسی تطبیقی استعارۀ مفهومی زمان در اشعار ناصرخسرو و اخوان ثالث [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 37-61]
 • کوه کن، سپیده رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • کوهنورد، پریچهر تحلیل شناختی استعاره‌‌های عشق و غم در غزلیات شهریار [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 21-41]

گ

 • گلفام، ارسلان نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • گلفام، ارسلان مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • گلفام، ارسلان شیوة تغییر واکه‌های مرکب در وام‌واژه‌های انگلیسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 123-137]
 • گلفام، ارسلان بررسی طرحواره‌های وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 101-118]
 • گلفام، ارسلان مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-29]
 • گلفام، ارسلان محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • گلفام، ارسلان حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 77-94]
 • گلفام، ارسلان دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 73-89]
 • گلفام، ارسلان رفع التقاء واکه در بافت // در مرز اشتقاق واژه‌های زبان فارسی: نظریة بهینگی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 25-40]
 • گلفام، ارسلان بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • گلفام، ارسلان بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 43-59]
 • گلفام، ارسلان رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • گوهری، حبیب بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 49-72]
 • گوهری، حبیب نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • گوهری، حبیب بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 61-81]
 • گوهری، حبیب بررسی ساخت نحوی و ساخت اطلاع سازه‌های پیشایند‌شده درجملات ساده فارسی (با استناد به داده‌هایی از یک گزارش فوتبال) [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لطیفی، آناهیتا بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج‏شناسی زایشی و نظریه بهینگی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]

م

 • متولیان، رضوان الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 49-67]
 • متولیان نائینی، رضوان صفت‌سازی و صفت‌زدایی در زبان فارسی از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 91-107]
 • محمدزاده، سیده مطهره استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 123-142]
 • محمودی احمدآبادی، طاهره بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • محمودی بختیاری، بهروز چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 103-116]
 • محمودزهی، موسی ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 23-48]
 • مدرسی، بهرام بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • مدرس خیابانی، شهرام بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 1-22]
 • مدرسی قوامی، گلناز بررسی زایشی دستگاه واجی گویش بلوچی سرحدّیِ گرنچین [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-30]
 • مرادی، ابراهیم بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • مرادی، روناک فعل‌های کمکی وجهی در کردی سورانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 117-134]
 • میرزایی پرکلی، جعفر بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 47-68]
 • میرطلائی، مائده وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 47-55]
 • میر مکری، منیژه روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-18]
 • مظفری، زهرا تحلیل زبان‌شناختی بازتاب «برجام» در گفتمان‌های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 63-80]
 • مغانی، حسین منفی‌سازی و حاشیۀ سمت چپ جمله در جملات پرسشی بلی-خیر در فارسی: رویکردی کمینه‌گرا [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 81-101]
 • مغانی، حسین معنی‌شناسی جملات امری در فارسی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 99-126]
 • مقدسین، مریم استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • مقدم، غزاله مفهوم‌سازی افعال حرکتی بسیط زبان فارسی: رویکردی شناختی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-122]
 • ملکی، محمود کلمات مرکّب راجی براساس طبقه‌بندی بیستو و اسکالیس [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 129-154]
 • ملکی، ناصر بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • ملکیان، معصومه الگوی رشد شناخت اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی فارسی‌زبان و فارسی - ترکی‌زبان با توجّه به توالی تکلیف‌های نظریۀ ذهن [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 61-81]
 • ملکی مقدم، اردشیر محدودیت‌های ناظر بر زایایی فعل‌های برگرفته از اسم و صفت در فارسی معیار [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 109-132]
 • منصوری، مهرزاد فعل سبک در افعال مرکّب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-104]
 • منصوری، مهرزاد بررسی جایگاه بی‌نشان قید حالت در زبان فارسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-19]
 • منصوری، مهرزاد بررسی ارتقاء واکه پیش از همخوان خیشومی تیغه‌ای در زبان فارسی در قالب بهینگی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 67-84]
 • منصوری، مهرزاد بررسی اصل توالی رسایی در واژه‌های یک‌هجایی CVCC زبان فارسی در قالب مدل سه‌وجهی ناندیسکان [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 83-103]
 • منصوری، مهرزاد بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منفرد، نرجس سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 61-84]
 • مهدی‌زاده، مهدی نظام مطابقه در کلهری و مقایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجی [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 91-110]
 • مهدوی، زهرا بررسی هنجارگریزی معنایی در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 47-68]
 • مولودی، امیرسعید گروه کمیت‌نما در فارسی امروز [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 61-75]
 • مولودی، امیرسعید بررسی پیکره‌بنیاد کلمات به‌کار‌رفته در بازنمایی مجرم، قربانی و جرم در مطبوعات ایران بر اساس چارچوب سبک‌شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولوی وردنجانی، آرزو تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]

ن

 • ناتس، یان رابطۀ دستوری‌شدگی و بینافردیت در تعیین منشأ افعال کمکی وجه‌نما [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 95-112]
 • نامداری، اسما مطالعۀ موردی برخی آیات بشارت‌دهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 103-118]
 • نامداری، اسما بررسی افعال پیشوندی در زبان فارسی ازمنظر صرف ساخت [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 35-55]
 • نجفی، پریسا روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 37-59]
 • نجفیان، آرزو تحلیل صرفی و معنایی رنگ‌واژه‌ها در زبان گرجی فریدون‌شهر: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-22]
 • نجفیان، آرزو بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-19]
 • نجفیان، آرزو تفاوت رفتاری فرایندهای واجی و واژ واجی در چارچوب رویکرد بهینگی: بررسی فرایند تضعیف در گویش کردی ایلام [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 17-32]
 • نجفی فر، شرمین بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • نجیمی، مریم نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر: تحلیلی از مشخّصه‌های حالت و تتا با رویکرد کمینه‌گرا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 79-102]
 • نظری طرهان، لیلا بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایۀ اول دبستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 119-140]
 • نعمتی، مسیح‌اله طبقه‌بندی تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری واژه‌ها از زبان ترکی به فارسی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]
 • نعمت زاده، شهین استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی: رویکردی شناختی-پیکره ای [دوره 8، شماره 1، 1399، صفحه 15-29]
 • نغزگوی کهن، مهرداد دستوری‌شدگی طبقه‌نمای «/done ne» در گونۀ تاکستانی زبان تاتی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-75]
 • نغزگوی کهن، مهرداد سیر تغییرات ساخت‎های سببی صرفی و نحوی در فارسی نو؛ پژوهشی پیکره‎بنیاد [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-19]
 • نقشبندی، زانیار تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • نقشبندی، زانیار بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونة ایوانی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 85-104]
 • نوربخش، ماندانا تعیین ردۀ گویش کردی ایلام براساس اندازه‌گیری VOT [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 79-99]
 • نوربخش، ماندانا بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان بینا و نابینا در چارچوب آواشناسی صوت‌شناختی [دوره 3، شماره 12، 1395، صفحه 51-66]
 • نوربخش، ماندانا بررسی صوت‌شناختی واکه‌های ساده و واکه‌های مرکّب در گویش کردی زنگنه‌ای [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 23-36]

و

 • ویسی، الخاص تحلیل فشرده سازی در سینما در چارچوب نظریه آمیختگی مفهومی در فیلم سینمایی رقص در غبار [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 93-115]
 • ویسی، هیوا بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • ویسی، هیوا فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 95-110]
 • ویسی حصار، رحمان زمان و نمود در کردی موکریانی [دوره 2، شماره 8، 1394، صفحه 101-124]
 • ویسی حصار، رحمان بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور [دوره 3، شماره 13، 1395، صفحه 105-126]
 • وندحسینی، مینا مقایسۀ مدل‌های ذهنی فارسی‌زبانان و آذری‌زبانان (بررسی موردی مصدرهای مرکب با جزء‌های فعلی خوردن، زدن، کشیدن و گرفتن) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 69-101]
 • وندحسینی، مینا خطوط زمان در زبان فارسی [دوره 3، شماره 14، 1395، صفحه 77-102]

ی

 • یغمایی، مریم نقش فرهنگ در ساخت و گزینش استعارة مفهومی حجاب در گفتمان فرهنگی فارسی ازمنظر نظریة گفتمانی استعاره [دوره 3، شماره 15، 1395، صفحه 73-89]
 • یوسفیان، پاکزاد بررسی ساختواژی و معنایی پسوند «-گر» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • یوسفی راد، فاطمه بررسی سه تکواژ «-ænæ»، «-æwæ» و «-æɾæ» در هورامی: پس‌اضافه یا حالت‌نما [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 115-135]
 • یوسفی راد، فاطمه چندمعنایی نظام‌مند در رویکرد شناختی، تحلیل چندمعنایی فعل حسّ دیدن در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 73-91]