دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 1-126 
3. رویکردی شناختی به بازنمایی رویداد حرکت در زبان هَورامی

صفحه 43-58

سیدمهدی سجادی؛ محمد راسخ مهند؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ علی افخمی


5. بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه

صفحه 77-97

بیستون عباسی؛ بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری؛ مهدی سبزواری