دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1398، صفحه 1-93 
4. بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی

صفحه 49-72

10.22126/jlw.2019.1029

حبیب گوهری؛ زهرا شرفخانی؛ اکبر عزیزی فر