دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1398، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل مورایی کشش جبرانی در گویش فارسی کرمانشاهی

صفحه 1-15

10.22126/jlw.1970.1069

سمیرا احمدی‌ورمزانی؛ مهدی فتاحی


5. حذف گروه فعلی در زبان کردی سنندجی: رویکردی کمینه‌گرا

صفحه 77-94

10.22126/jlw.1970.1074

مژگان عثمانی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا گل زاده سیلاخوری؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا