دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

1. التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه

صفحه 1-15

مهران احمدی؛ محمدصدیق زاهدی؛ وحید غلامی


5. دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی در رویکرد صرف ساخت

صفحه 73-89

فاطمه شاهوردی شهرکی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام