دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

1. درج واکه در وام‌واژه‌های انگلیسی در زبان فارسی

صفحه 1-20

10.22126/jlw.2016.1243

زهرا اسماعیلی متین؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


3. بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی

صفحه 43-59

10.22126/jlw.2016.1245

اکرم شکاریان بهزادی؛ ارسلان گلفام؛ حیات عامری