دوره و شماره: دوره 3، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 1-142 
3. روایت و ضدّ روایت در گفتمان حقوقی

صفحه 37-59

10.22126/jlw.2016.1273

فریده حق بین؛ پریسا نجفی؛ طلعت جمالی


7. استعاره‌های مربوط به چشم و قلب در تبری: رویکردی شناختی

صفحه 123-142

10.22126/jlw.2016.1279

سیده مطهره محمدزاده؛ عامر قیطوری؛ خسرو غلامعلی زاده