دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392 
3. وزن شعر در اشعار یازده هجایی شهرضایی

صفحه 47-55

امید طبیب زاده؛ مائده میرطلائی


6. سیر جنسیّت‌زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی

صفحه 105-127

آزاده شریفی مقدم؛ وحیده ابوالحسنی زاده؛ سمیرا تجرد