دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1392 

مقاله پژوهشی

1. بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی

صفحه 1-14

وحیده ابوالحسنی زاده؛ مریم عبدالعلی زاده


4. ساخت هجا در زبان هورامی (گویش هورامان تخت)

صفحه 57-78

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سید مهدی سجادی


6. چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری

صفحه 103-116

بهروز محمودی بختیاری؛ فرزانه تاج آبادی