دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهار 1394 

مقاله پژوهشی

1. بررسی و توصیف حالت‌نمایی در چهار گویش فارسی خوزستان از منظر رده‌شناسی زبان

صفحه 1-23

زهرا حامدی شیروان؛ شهلا شریفی؛ محمود الیاسی