فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامی های مقیم تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ زبانشناسی همگانی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه رازی

چکیده

یکی از ویژگی­های بارز جهان امروز، جابه­جایی و مهاجرت گستردة افراد و گروه‌ها به نقاط دیگر است. این جابه­جایی­ها پیامدهای گوناگونی به‌دنبال‌ دارند که ازجملة آن­ها می­توان به پدیدة برخورد زبان‌ها اشاره کرد. برخورد و تماس زبانی می‌تواند به دوزبانگی و حتّی چندزبانگی افراد یا جوامع زبانی مهاجر بیانجامد یا در گذر زمان زمینة فرسایش، تغییر یا حتّی مرگ زبان اوّل (زبان مادری) مهاجران را فراهم آورد. پژوهش حاضر فرسایش و تغییرات زبان مادری کردهای ایلامی ساکن در تهران را بررسی می­کند. هدف از این نوشتار بررسی میزان فرسایش و تغییرات زبانی از لحاظ جنسیت و گروه سنّی در میان ایلامیان مقیم ایلام و ایلامیان مقیم تهران در سطوح واژگانی و نحوی زبان کردی شاخه کلهوری می باشد. جامعۀ زبانی پژوهش حاضر را سی سخنور کلهری ساکن تهران و سی سخنور کلهری ساکن ایلام تشکیل می‌دهد. به‌همین منظور، پرسش‌نامه‌ای طرّاحی شد و پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، در میان آزمودنی‌ها توزیع‌ شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین فرسایش و تغییرات زبانی به مهاجران گروه سنّی زیر بیست سال در تهران تعلّق دارد؛ فرسایش و تغییرات زبانی در هردو گروه، در میان زنان بیشتر از مردان صورت گرفته است و درنهایت بیشترین میزان فرسایش زبانی به سطح واژگان زبان و کمترین آن به نحو تعلّق دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جعفرپور، عبدالجواد (1375). مقدّمه‌ای بر آزمون‌شناسی زبان. چاپ اوّل، شیراز: دانشگاه شیراز.
محمودی، علی (1387). بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کرد‌های سردشتی مقیم تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: مؤسّسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).
Ben-Rafael, M. & M. S. Schmid (2007). Language Attrition and Ideology: Two Groups of Immigrants in Israel. In: B. Köpke; M. S. Schmid; M. Keijzer; & S. Dostert (Eds.), Language Attrition: Theoretical perspectives, (pp. 205-226).Studies in Bilingualism. John Benjamins Publishing. Cook, V. (Ed.), (2003). Effects of the Second Language on the First. Clevedon: Multilingual Matters.
De Leeuw, E., Tusha, A. & M. S. Schmid (2018). Individual Phonological Attrition in Albanian–English late bilinguals. Bilingualism: Language and Cognition.
Karayayla, T. & M. S. Schmid (2019). First Language Attrition as a Function of Age at Onset of Bilingualism: First Language Attainment of Turkish–English Bilinguals in the United Kingdom.
Schmid, M. S. & B. Köpke (2007). Bilingualism and Attrition. In: B. Köpke; M. S. Schmid; M. Keijzer; & S. Dostert (Eds.), Language Attrition: Theoretical perspectives, (pp. 1-8).Studies in Bilingualism. John Benjamins Publishing.
Schmid, M. S. & G. Yilmaz (2018). Predictors of Language Dominance: An Integrated Analysis of First Language Attrition and Second Language Acquisition in Late Bilinguals. Frontiers in Psychology.
Steinkrauss, R. & M. S. Schmid (2016). Entrenchment and Language Attrition. In: H.-J. Schmid (Ed.), Entrenchment and the Psychology of Language Learning: How We Reorganize and Adapt Linguistic Knowledge, (pp. 367- 383). Berlin: De Gruyter Mouton
Weisi, H. (2013). L2 Acquisition, L1 Endangerment and Their Impact on Learning English: A Case Study of Kurdish Speakers in Iran. Ph.D. Dissertation in English Language Teaching, Shiraz University.
----------- (2015). Language Endangerment Among Kurdish Speakers in Iran. LAP LAMBERT Academic Publishing.