داوران

اسامی داوران دوره هفتم /1398

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پابلونز
وحیده ابوالحسنی زاده استادیار دانشگاه شهید باهنر https://publons.com/researcher/4931007/vahide-abolhasanizadeh/
حمیدرضا اکبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد https://publons.com/researcher/4427697/hamidreza-akbari/
راحله ایزدی فر استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا  
ابراهیم بدخشان دانشیار دانشگاه کردستان https://publons.com/researcher/3568008/ebrahim-badakhshan/
سحر بهرامی خورشید استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
شجاع تفکری رضائی استادیار دانشگاه رازی  
علیرضا خرمایی استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1819862/alireza-khormaee/
مسعود دهقان استادیار  دانشگاه کردستان https://publons.com/researcher/3881237/masoud-dehghan/
جلال رحیمیان استاد دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/1819154/jalal-rahimian/
ابراهیم رضاپور استادیار دانشگاه سمنان  
والی رضایی دانشیار دانشگاه اصفهان  
حسین رضویان استادیار دانشگاه سمنان  
بلقیس روشن استاد استاد دانشگاه پیام نور  
محمدصدیق زاهدی استادیار دانشگاه فرهنگیان سنندج  
جهاندوست سبزعلیپور دانشیار دانشگاه گیلان https://publons.com/researcher/4463371/jahandoost-sabzalipour/
کورش صابری استادیار دانشگاه رازی  
نرجس بانو صبوری دانشیار دانشگاه پیام نور https://publons.com/researcher/4898184/narjes-banou-sabouri/
مهدی فتاحی استادیار دانشگاه رازی  
عامر قیطوری دانشیار دانشگاه رازی https://publons.com/researcher/4926860/amer-gheitury/
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
حبیب گوهری استادیار دانشگاه ازاد اسلامی,واحد، ایلام  
شهرام مدرس خیابانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و احد کرج  
روناک مرادی استادیار دانشگاه پیام نور  
هنگامه واعظی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت https://publons.com/researcher/4447368/hengameh-vaezi/
رحمان ویسی حصار استادیار دانشگاه کردستان https://publons.com/researcher/2104393/rahman-veisi-hasar/

اسامی داوران دوره هشتم/1399

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پابلونز
وحیده ابوالحسنی زاده استادیار دانشگاه شهید باهنر  
حمیدرضا اکبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد  
راحله ایزدی فر استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا  
امید آزاد استادیار دانشگاه گناباد  
ابراهیم بدخشان دانشیار دانشگاه کردستان  
شجاع تفکری رضائی استادیار دانشگاه رازی  
مصطفی حسرتی دانشیار دانشگاه رازی  
سید محمد حسینی معصوم دانشیار دانشگاه پیام نور  
علیرضا خرمایی استاد دانشگاه شیراز  
حسین داوری دانشیار  دانشگاه دامغان  
مسعود دهقان استادیار دانشگاه کردستان  
جلال رحیمیان استاد دانشگاه شیراز  
حسین رضویان استادیار دانشگاه سمنان  
کورش صابری استادیار  دانشگاه رازی  
مهدی فتاحی استادیار دانشگاه رازی  
رضا قنبری عبدالملکی استادیار دانشگاه دامغان  
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
یادگار کریمی دانشیار  دانشگاه کردستان  
حبیب گوهری استادیار دانشگاه ازاد اسلامی,واحد، ایلام  
روناک مرادی استادیار دانشگاه پیام نور  
هنگامه واعظی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
مینا وندحسینی استادیار  دانشگاه پیام نور تهران  

اسامی داوران دوره نهم/1400

نام نام خانوادگی رتبه سمت/ سازمان پابلونز
وحیده ابوالحسنی زاده استادیار دانشگاه شهید باهنر  
راحله ایزدی فر استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا  
امید آزاد استادیار  گناباد  
سحر بهرامی خورشید استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
شجاع تفکری رضائی استادیار دانشگاه رازی  
سید محمد حسینی معصوم دانشیار دانشگاه پیام نور  
علیرضا خرمایی استاد دانشگاه شیراز  
مسعود دهقان استادیار  دانشگاه کردستان  
والی رضایی دانشیار دانشگاه اصفهان  
کورش صابری استادیار  دانشگاه رازی  
مهدی فتاحی استادیار دانشگاه رازی  
محمد مطلبی استادیار  دانشگاه شهید باهنر کرمان  
هنگامه واعظی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت  
مینا وندحسینی استادیار دانشگاه پیام نور تهران  
هیوا ویسی استادیار دانشگاه رازی  
رحمان ویسی حصار استادیار دانشگاه کردستان