اهداف و چشم انداز

حوزۀ انتشار، اهداف و رویکرد نشریه

 

مجلّۀ مطالعات زبان‎ها و گویش‎های غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارۀ زبان‎ها و گویش‎های غرب ایران به­ طور اخص و ارتقاء دانش نظری درباب زبان به طور اعم انتشار می‎یابد. در این منطقه از کشور گنجینۀ وسیعی از زبان‎ها و گویش‎های متنوّع ازجمله کردی، هورامی، لری، لکی، ترکی و فارسی وجود دارد که مطالعۀ آن­ها از جنبه‌های گوناگون بسیار حائز اهمّیت است. این مجلّه مجال و محمل مناسبی برای نشر مقاله‎های اصیل نظری و توصیفی درزمینۀ این زبان‎ها وگویش‎ها خواهد بود؛ افزون بر این، مطالعات مردم‎شناختی، نشانه‎شناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی مرتبط با این زبان‎ها و گویش‎ها که براساس نظریه‎های زبان‎شناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینه‎های مورد توجّه این نشریه هستند.