درباره نشریه

 

فصلنامه علمی

 

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی

 

ناشر: ISC

 

سردبیر: دکتر عامر قیطوری

 مدیر مسئول: دکتر شجاع تفکری

 

کارشناس: نسرین عزیزی

 

مجوز ارشاد: 116953/3                           تاریخ:  1391/05/31

 

مجوز علمی-پژوهشی: 3/18/214917    تاریخ:  1396/09/20

 

شاپا چاپی: 2579-2345

شاپا الکترونیکی: 576x-2676

 

 زبان نشریه: فارسی

قالب انتشار: الکترونیکی و کاغذی

نوع داوری: دوسو ناشناس

فاصلة انتشار: فصلنامه