درباره نشریه

مجلّۀ مطالعات زبان‎ها و گویش‎های غرب ایران با هدف پیشبرد پژوهش دربارۀ زبان‎ها و گویش‎های غرب ایران به­ طور اخص و ارتقاء دانش نظری درباب زبان به طور اعم انتشار می‎یابد. در این منطقه از کشور گنجینۀ وسیعی از زبان‎ها و گویش‎های متنوّع ازجمله کردی، هورامی، لری، لکی، ترکی و فارسی وجود دارد که مطالعۀ آن­ها از جنبه‌های گوناگون بسیار حائز اهمّیت است. این مجلّه مجال و محمل مناسبی برای نشر مقاله‎های اصیل نظری و توصیفی درزمینۀ این زبان‎ها وگویش‎ها خواهد بود؛ افزون بر این، مطالعات مردم‎شناختی، نشانه‎شناختی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی مرتبط با این زبان‎ها و گویش‎ها که براساس نظریه‎های زبان‎شناسی صورت گرفته باشند، نیز از زمینه‎های مورد توجّه این نشریه هستند.

فصلنامه علمی

 

صاحب امتیاز: دانشگاه رازی

 

ناشر: ISC

 

سردبیر: دکتر عامر قیطوری

 مدیر مسئول: دکتر شجاع تفکری

 

کارشناس: نسرین عزیزی

 

مجوز ارشاد: 116953/3                           تاریخ:  1391/05/31

 

مجوز علمی-پژوهشی: 3/18/214917    تاریخ:  1396/09/20

 

شاپا چاپی: 2579-2345

شاپا الکترونیکی: 576x-2676

 

 زبان نشریه: فارسی

قالب انتشار: الکترونیکی و کاغذی

نوع داوری: دوسو ناشناس

فاصلة انتشار: فصلنامه