اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عامر قیطوری

دانشیار، دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~amer
gheituryyahoo.com

مدیر مسئول

شجاع تفکری رضایی

استادیار، دانشگاه رازی

razi.ac.ir/~sh.tafakkori
tafakkor_24yahoo.com
09355196998

اعضای هیات تحریریه

علی افخمی

استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aafkhami/?ac=article
aafkhamiut.ac.ir

محمود بی جن خان

استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbjkhan/?lang=fa-ir
mbjkhanut.ac.ir

علی درزی

استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/?lang=fa-ir
alidarziut.ac.ir

ویدا شقاقی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
vshaghaghihotmail.com

سید مصطفی عاصی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/321/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%DB%8C
s_m_assiihcs.ac.ir

مجتبی منشی زاده

زبانشناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
monshizadeh30yahoo.com

علی سلیمی قلعه ئی

ادبیات عرب استاد، دانشگاه رازی

razi.ac.ir/~a.salimi
salimi1390yahoo.com

بهمن زندی

زبانشناسی استاد، دانشگاه پیام نور

phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?1401914/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-97-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
zandipnu.ac.ir

شهلا رقیب دوست

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
neishabourhotmail.com

اریک انونبی

دانشیار، دانشگاه کارلتون کانادا

erik.anonbycarleton.ca

مصطفی حسرتی

دانشیار، دانشگاه رازی

hasratiyahoo.co.uk

عامر قیطوری

دانشیار، دانشگاه رازی

gheituryyahoo.com

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس نشریات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی

nazizi56yahoo.com

مدیر داخلی

لادن جواهری

زبانشناسی اجتماعی دانشگاه رازی

ladanjavaheri0gmail.com