اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عامر قیطوری

نشانه شناسی دانشیار، گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

scimet.razi.ac.ir/Amer_Gheytori
amerrazi.ac.ir
0000-0001-7593-1414

h-index: 8  

مدیر مسئول

شجاع تفکری رضائی

زبان شناسی نظری دانشیار، گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

old.razi.ac.ir/~sh.tafakkori
sh.tafakkorirazi.ac.ir
09355196998
0000-0001-5995-4165

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

علی افخمی

زبانشناسی استاد، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aafkhami/?ac=article
aafkhamiut.ac.ir
0000-0003-0924-5998

محمود بی‌جن‌خان

آوا شناسی استاد، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbjkhan/?lang=fa-ir
mbjkhanut.ac.ir
0000-0002-4175-6854

h-index: 16  

علی درزی

زبانشناسی استاد، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/?lang=fa-ir
alidarziut.ac.ir
0000-0002-9668-1423

h-index: 10  

سیدمصطفی عاصی

زبان‌شناسی با گرایش زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد، پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/321/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%DB%8C
s_m_assiihcs.ac.ir
0000-0003-3799-1103

h-index: 8  

مجتبی منشی‌زاده

زبانشناسی استاد، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
monshizadeh30yahoo.com
0000-0002-0808-6094

h-index: 3  

علی سلیمی

ادبیات عرب استاد، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~a.salimi
a.salimirazi.ac.ir
0000-0002-8223-4470

h-index: 3  

بهمن زندی

زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

cv.pnu.ac.ir/HomePage/bahman.zandi
zandipnu.ac.ir
0000-0003-3125-7733

h-index: 11  

ویدا شقاقی

زبانشناسی استاد، گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
shaghaghiatu.ac.ir
0000-0003-4270-9977

h-index: 5  

شهلا رقیب‌دوست

عصب‌شناسی زبان و روان‌شناسی زبان دانشیار ، گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/3863
sraghibdoustatu.ac.ir
0000-0002-0596-0356

h-index: 8  

مهرداد نغزگوی کهن

زبان‌شناسی، زبان‌شناسی همگانی، زبان‌های ایران استاد، گروه زبان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ltr.basu.ac.ir/~mehrdad.kohan
mehrdad.kohanbasu.ac.ir
0000-000203451-745x

h-index: 4  

هیوا ویسی

زبانشناسی کاربردی دانشیار، گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم ا نسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~hiwaweisi
hiwaweisirazi.ac.ir
0000-0002-1678-2508

h-index: 11  

یادگار کریمی

زبان‌شناسی، نحو، مینیمالیست، زبان کردی، زبان‌های ایرانی دانشیار، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~ykarimi/
y.karimiuok.ac.ir
0000-0001-5195-434

h-index: 7  

ارسلان گلفام

زبان شناسی شناختی، نحو، رده‌شناسی دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/golfamar
golfamarmodares.ac.ir
0000-0002-9402-9079

h-index: 11  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

زانیار نقشبندی

زبان‌شناسی، زبان‌شناسی کردی، گویش‌شناسی، گونه‌شناسی استادیار، گروه زبان، دانشکدۀ زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، یران

z.naghshbandiuok.ac.ir
0000-0002-7619-2534

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اریک آنونبی

مستندات زبان، نقشه‌برداری زبان، زبان‌های ایرانی دانشیار، گروه زبان فرانسه، دانشکده زبان شناسی و مطالعات زبان، دانشگاه کارلتون، اتاوا، کانادا

carleton.ca/french/people/erik-anonby-2/
erik.anonbycarleton.ca
0000-0002-8719-4922

h-index: 24  

جعفر شیخ‌الاسلامی

زبان‌شناسی کاربردی، زبان‌شناسی کردی، زبان‌شناسی اجتماعی، مطالعات گفتمان انتقادی، سیاست زبان استاد دانشکده زبان‌شناسی و مطالعات زبان، دانشگاه کارلتون، اتاوا، کانادا

carleton.ca/slals/people/sheyholislami-jaffer/
jaffersheyholislamicunet.carleton.ca
0000-0002-3425-5592

h-index: 19  

امیر کلان

زبانشناسی کاربردی استادیار، گروه مطالعات یکپارچه در آموزش، دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا

www.mcgill.ca/dise/amir-kalan
amir.kalanmcgill.ca
0000-0002-7773-2651

h-index: 7  

مصطفی حسرتی

زبانشناسی کاربردی، انگلیسی برای مقاصد تحصیلی، یادگیری غیررسمی در آموزش عالی، نگارش دانشگاهی، نظریه اجتماعی فرهنگی، تحلیل گفتمان دانشیار، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

www.newcollege.utoronto.ca/biography/hasrati-mostafa/
hasratiyahoo.co.uk
0000-0001-5863-010X

h-index: 10  

دیاکو رحمانی

زبان کردی، فرهنگ، گفتمان و ارتباطات، رسانه و فناوری گروه آموزش عالی، دانشکده کسب و کار، دانشگاه میسی، نیوزلند

www.massey.ac.nz/massey/expertise/profile.cfm?stref=226450
d.rahmanimassey.ac.nz
0000-0003-1230-7758

h-index: 13  

قیص کاکل توفیق

زبانشناسی، زبان کردی استاد، زبان کردی، دانشگاه سوران، اربیل، کردستان، عراق

soran.edu.iq
qais.kaklsoran.edu.iq
0000-0003-0237-683x

یادگار رسول حمدامین

زبان و ادبیات کردی گروه زبان کردی، دانشکده ادبیات، دانشگاه سوران، عراق

yadgar.ameensoran.edu.iq
0000-0001-7395-0961

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات کارشناس نشریات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

nazizi56yahoo.com

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، مدیریت اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566

h-index: 22