اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عامر قیطوری

نشانه شناسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

lit.razi.ac.ir/~amer
amerrazi.ac.ir
0000-0001-7593-1414

مدیر مسئول

شجاع تفکری رضایی

زبان شناسی نظری استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

razi.ac.ir/~sh.tafakkori
sh.tafakkorirazi.ac.ir
09355196998

اعضای هیات تحریریه

علی افخمی

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aafkhami/?ac=article
aafkhamiut.ac.ir

محمود بی جن خان

آوا شناسی استاد گروه زبانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbjkhan/?lang=fa-ir
mbjkhanut.ac.ir

علی درزی

زبانشناسی استاد،، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/?lang=fa-ir
alidarziut.ac.ir

ویدا شقاقی

زبانشناسی استاد گروه زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
shaghaghiatu.ac.ir

سید مصطفی عاصی

زبان‌شناسی با گرایش زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/321/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%DB%8C
s_m_assiihcs.ac.ir

مجتبی منشی زاده

زبانشناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
monshizadeh30yahoo.com

علی سلیمی

ادبیات عرب استادزبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

razi.ac.ir/~a.salimi
a.salimirazi.ac.ir

بهمن زندی

زبانشناسی استاد، دانشگاه پیام نور

phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?1401914/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-97-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
zandipnu.ac.ir

شهلا رقیب دوست

عصب شناسی زبان و روان شناسی زبان دانشیار عصب شناسی زبان و روان شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، تهران
، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
sraghibdoustatu.ac.ir

اریک آنونبی

زبانشناسی ایرانی ها دانشیار، دانشگاه کارلتون کانادا

carleton.ca/french/people/erik-anonby-2/
erik.anonbycarleton.ca

مصطفی حسرتی

آموزش زبان انگلیسی دانشیار دانشگاه تورنتو کانادا

hasratiyahoo.co.uk

ارسلان گلفام

نحو - رده شناسی- زبان شناسی شناختی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران

www.civilica.com/Person-5969=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85.html
golfamarmodares.ac.ir

عامر قیطوری

دانشیار، دانشگاه رازی

gheituryyahoo.com

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس نشریات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی

nazizi56yahoo.com

مدیر داخلی

لادن جواهری

زبانشناسی اجتماعی دانشگاه رازی

ladanjavaheri0gmail.com