التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان کردستان، کردستان، ایران.

3 استادیار گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

در نوشتار پیش رو نویسندگان به روش توصیفی - تحلیلی پدیدۀ التقای واکه­ها و راهکارهای اصلاح آن را در کردی میانی بررسی و داده‌های گردآوری­ شدۀ پژوهش را در چهارچوب نظریۀ واج­شناسی بهینگی تحلیل کرده­اند. تحلیل داده­ ها که مشتمل بر حدود هشتاد کلمۀ ساده، صرفی و ترکیبی است، نشان داد که معمول­ترین راهکاری که گویشوارن کردی میانی به این منظور به­کار می­برند، فرایند غلت­سازی است. افزون بر غلت­سازی، فرایند حذف واکه نیز تنها در مواردی که دو واکۀ افتاده در مجاورت هم واقع می‌شوند، به­دلیل غیر مجازبودن غلت­سازی از واکه­های افتاده، استفاده می­شود. درنهایت، محدودیت­های حاکم بر غلت­سازی به‌صورت *OCP » IDENT-F(ROUND) » IDENT و محدویت­های حاکم بر حذف نیز به­صورت*OCP » GF(+LOW), M.MAX » IDENT تعیین و مرتبه­بندی شدند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، مهران؛ محمدصدیق زاهدی و وحید غلامی (1398). کوتاه­شدگی واکه در کردی میانی: تحلیلی بر اساس اصول واج­شناسی بهینگی. فصلنامۀ مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران، 7 (24)، 21-31.

بدخشان، ابراهیم و محمد زمانی (1392). تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی (گویش کلهری). پژوهش­های زبان­شناسی، 5 (1)، 19-30.

--------------------- (1393). غلت­سازی در گویش کلهری. علم زبان، 2 (2)، 97-116.

جم، بشیر (1394). راه­کارهای برطرف­کردن التقای واکه­ها در زبان فارسی. مجلّة زبان­شناسی و گویش­های خراسان، 7 (1)، 100-79.

صادقی، وحید و سولماز صادقی (1396). التقای واکه­ها در کردی سورانی. پژوهش­های زبانی، 8 (1)، 117-136.

علی­نژاد، بتول و محمدصدیق زاهدی (1388). کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی در چهارچوب نظریۀ مورایی. مجلّۀ پژوهش­های زبان­شناسی،1 (1)، 27-46.

فتاحی، مهدی (1393). غلت­سازی واکه به­عنوان راهکاری برای رفع التقای واکه­ها: بررسی نمونه­ای در کردی کلهری. نشریۀ پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی، 4 (7)، 263-275.

References

Carr, P. (2008). A Glossary of Phonology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Casali, R. F. (1996). Rsolving Hiatus. Unpublished PhD Dissertation in Linguistics, University of California, Los Angeles.

----------------- (1997). Vowel Elision in Hiatus Contexts: Which Vowel Goes?. Language, 73 (3), 493-533.

Davidson, L. & D. Erker (2014). Hiatus Resolution in American English: The Case Against Glide Insertion. Language, 90 (2), 485-512.

Fanselow, G. & C. Fery (2002). A short Treatise of Optimality Theory. Potsdam: Universitat Potsdam.

Inkelas, S. (2011). The Phonology-Morphology Interaction. In: J. Goldsmith, J. Riggle & A. Yu (Eds.), Handbook of Phonological Theory, (pp. 68-102). Malden: Blackwell.

Jensen, J. T. & M. S. Jensen (2012). Sanskrit Vowel Hiatus. McGill Working Papers in Linguistics, 22 (1), 1-12.

Kager, R. (1999). Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Odden, D. (1995). The Status of Onsetless Syllables in Kikerewe. Ohio State University working papers in linguistics, (47), 89- 110.

Prince, A. & P. Smolensky (2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. London and New York: Blackwell.

Rosenthall, S. (1994). Vowel/Glide Alternation in a Theory of Constraint Interaction. Ph.D. dissertation in linguistics, University of Massachusetts, Amherst.

Smith, J. L. (2012). Parts of Speech in Phonology. Presented at the 17th LIPP Symposium “Parts of speech across languages, in acquisition, mind and brain”, München, 6 July 2015. Handout available at http://www.unc.edu/~jlsmith/home/ pdf/smith 2012_PoS-in-phono_17LIPP-hdt.pdf

Tanner, D. (2006). Context Insensitive Vowel Hiatus Resolution in Ciyao. In: S. Moran (Ed.), University of Washington Working Papersin Linguistics. 25, (pp. 1-24). Seattle: WA.