بررسی اختلال مطابقه، زمان و نمود دستوری در دو بیمار زبان‌پریش بروکائی کردزبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اختلالات زبانی دو بیمار زبان­پریش بروکائی کردزبان در سه مقولة مطابقه، زمان و نمود دستوری است. برای هر مقولة دستوری دو زیرمقوله مشخّص شده و عملکرد بیماران در این زیرمقولات نیز بررسی شده است. برای گردآوری داده­ها از دو شیوة ضبط صدا و تکمیل جمله استفاده شد. نتایج به­دست­آمده از این دو شیوه نیز باهم مقایسه شدند. برای انجام پژوهش چارچوب نظری فریدمن و گرودزینسکی (1997) انتخاب شد. این پژوهش را می­توان از نوع مطالعة موردی مقطعی قلمداد کرد که داده­های آن از دو بیمار زبان­پریش بروکائی به­دست آمده­اند. نتایج نشان داد که روش گردآوری داده تأثیری بر نتایج پژوهش ندارند، در هردو روش، بیماران کمترین اختلال در مطابقة دستوری و بیشترین اختلال در نمود دستوری دارند. این نتایج منطبق بر پیش­بینی رویکرد ساختاری و سلسله­مراتبی فریدمن و گرودزینسکی (1997) است؛ اگرچه نتایج به­دست­آمده از تحلیل برخی زیرمقوله­ها مانند مطابقة مفعولی در پژوهش حاضر می­تواند برای این رویکرد چالش­زا باشد.

کلیدواژه‌ها


گوهری، حبیب، زهرا شرفخانی و اکبر عزیزی­فر (1398). بررسی نظام مطابقه در کردی ایلامی. فصلنامة مطالعات زبان­ها و گویش­های غرب ایران. 7 (24)، 49-72.

Caplan, D. (1985). Syntactic and semantic structures in agrammatism. In: M.-L. Kean, (Ed.), Agrammatism. New York: Academic Press.

Crain, S., W. Ni, & D. Shankweiler (2001). Grammatism. Brain & Language, 77 (3), 294-304.

Friedman, N. & Y. Grodzinsky (1997). Tense and agreement in agrammatic production. Pruning the syntactic tree. Brain & Language, 56 (3), 71-90.

Givon, T. (2004). Syntax: A functional Typological introduction. Vol. I. AMESTERDAM: John Benjamins.

Grodzinsky, Y. (1984). The syntactic characterization of agrammatism. Cognition 16, 99-120.

------------------- (2000). The neurology of syntax: language use without Broca’s area. Behavioral & Brain Sciences, 23 (1), 1-21.

Hofstede, B. T. M. & H. H. J. Kolk (1994). The effect of task variation on the production of grammatical morphology in Broca’s aphasia: a multiple case study. Brain & Language, 46 (2), 278-328.

Kolk, H. J. & R. J. Hartsuiker (2000). Agrammatic sentence processing: severity, complexity, and priming. Behavioral & Brain Sciences, 23 (1), 39-40.

Varlokosta, S., N. Valeonti, M. Kakavoulia, M. Lazaridou, A. Economou, A. Protopapas (2005). Verbal inflection in Greek aphasia. Reading Working Papers in Linguistics, 8, 245-270. Presented at the “Science of Aphasia V” conference in Potsdam in 16-21 September.

Wenzlaff, M. & H. Clahsen (2004). Tense and agreement in German agrammatism. Brain & Language, 89 (1), 57-68.