بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه کردستان

2 استادیار زبان‌شناسی و زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

3 دانشیار زبان‌شناسی و زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

چکیده

جستار حاضر، به توصیف و تبیین نمود ناقص در گویش کردی سورانی براساس دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور پرداخته است. در نوشتار پیش رو ابتدا ساخت‌‌های ناقص‌ساز بررسی، سپس بازنمایی زمانی آن‌ها در دستور ساخت‌مدار نشانه‌محور نشان داده شده است. بررسی‌ها نشان داد که ساخت‌های ناقص‌ساز در گویش‌ سورانی شامل: ساخت‌های استمراری، کامل، عادتی و زمان حال هستند. هریک از این ساخت‌ها به­نوعی سبب ناقص­شدن رخدادها می‌شوند؛ به این صورت که ساخت استمراری هنگامی‌که بر رخدادهای تحقّقی و فعّالیّتی اعمال می‌شود، بر مرحلة میانی آن‌ها تمرکز می‌کند؛ امّا فاز میانی از مرحلة آغازی ِ افعال دستاوردی را برجسته می‌سازد؛ همچنین این ساخت افعال لمحه‌ای را به فعّالیّتی تکراری تبدیل ساخته؛ سپس مراحل میانی آن‌ها را انتخاب می‌کند. ساخت عادتی باعث می‌شود که تمام افعال ابتدا به فعّالیّتی تکراری تبدیل شده و سپس مراحل میانی بین رخدادها را برجسته می‌سازد؛ ازطرفی، ساخت کامل هنگام ترکیب با موقعیت‌های واژگانی، فاز پایانی را انتخاب کرده و بدین طریق نمود رخدادها را به ناقص تبدیل می‌کند. زمان حال نیز در ترکیب با انواع موقعیت‌ها، مرز پایانی یا نتیجه‌ای رخدادها را حذف کرده و تنها مراحل میانی رخدادها را بازنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


Bickel, B. (1997). Aspectual scope and the difference between logical and semantic representation. Lingua, 102 (2-3), 115-131.

Carnie, A. (2013). Syntax: A generative introduction. John Wiley & Sons.

Comrie, B. (1976). Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems (Vol. 2). Cambridge university press.

Frawley, W. (1992). Linguistic semantics. New York and London: Routledge.

Langacker. W. R. (2008). Cognitive Grammar: an Introduction. New York: Oxford University Press.

Michaelis, L. A. (2004). Type shifting in construction grammar: An integrated approach to aspectual coercion. Cognitive linguistics, 15 (1), 1-68.

Sag, I. A., T. Wasow & E. M. Bender (2003). Syntactic Theory: A Formal Introduction. Stanford: CSLI Publications, second edition.

------------ (2007). Sign-based construction grammar: An informal synopsis. Stanford University.

------------ (2012). Sign-based construction grammar: An informal synopsis. Sign-based construction grammar, 193, 69-202.

Saussure, F. D. (1916).Cours de linguistique générale. Paris: Payot.

Smith, C. (1997). The parameter of aspect. 2nd. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Vendler, Z. (1967). Linguistics in philosophy. Ithaca and London: Cornell University Press.

Verkuyl, H. J. (1993). A theory of Aspectuality: The interaction between temporal and atemporal structure (Vol. 64). Cambridge University Press.