گروه کمیت‌نما در فارسی امروز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

با نگاهی به مهم­ترین آثار دستوری و پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی طی چند دهة گذشته، دریافتیم که مقوله‌ای نحوی و مستقل به‌نام گروه کمیت‌نمای فارسی اصولاً مورد نظر هیچ­یک از صاحب­نظران پیشین قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر، نگارندگان با استفاده از چارچوب نظری مدرن فراهم­شده ازسوی هادلستون و پولوم (2002) به معرّفی، بررسی و تبیین ابعاد گوناگون این مقولة نحوی پرداخته‌اند. طی نوشتار پیش رو افزون بر کشف، معرّفی و تبیین یک مقولة نحوی جدید به­نام گروه کمیت‌نما در فارسی امروز، نشان داده شد که برخلاف عقاید بسیاری از صاحب­نظران پیشین، گروه اسمی ظرفیت پذیرش وابسته‌هایی را دارد که حتّی پیش از معرّف‌های بسیار معمول گروه اسمی مانند «این و آن» ظاهر می‌شوند؛ همچنین نشان داده شد که گاهی مقولة نحوی­ای مانند قید، ممکن است در دو گروه و دو جایگاه متفاوت با نقش‌های متفاوت ظاهر شود؛ برای مثال، عنصر مانند «هردو» گاهی به­مثابة معرّف گروه اسمی و گاهی به‌منزلة هستة گروه کمیت‌نما عمل می‌کند که جزئیات آن در متن پژوهش تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها