راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر راهبردهای کنش­گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری و رابطۀ آن با متغیّر اجتماعی جنسیت را بررسی کرده است. در نوشتار پیش رو با استفاده نظریة براون و لوینسون و نظریة لیچ برآنیم تا به این پرسش­ها پاسخ دهیم که گویشوران بختیاری در چه موقعیت­ها و چگونه کنش گفتاری عذرخواهی را در تعاملات اجتماعی به­کار می­برند و جنسیت چگونه به‌منزلة متغیّری اجتماعی در انتخاب واژگان و به‌کارگیری راهبردهای عذرخواهی تأثیرگذار است؟ برای جمع­آوری داده­های پژوهش، از پرسش­نامۀ آزمون تکمیل گفتمان DCT)) استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که گویشوران به کاربرد مقوله­های ترکیبی عذرخواهی تمایل بیشتری دارند و جنسیت بر انتخاب مقوله­ها و راهبردهای عذرخواهی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها