معرفی و نقد کتاب «مبانی جامعه‌شناسی زبان» (چاپ دوم)، رضا غفارثمر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1398. 435 صفحه. شابک 978-600-7589-45-8

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

کتاب مبانی جامعه‌شناسی زبان (چاپ دوم، 1398) حاصل چند دهه مطالعه، تدریس و پژوهش رضا غفار‌ثمر در حوزه‌های گوناگون‌ پژوهشی ازجمله فراگیری زبان دوم، تحلیل کلام و زبان‌شناسی اجتماعی است که انتشارات دانشگاه تربیت مدرس آن را به‌چاپ رسانده است. رضا غفارثمر دانشیار سابق گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس است. از مؤلّف تاکنون چند عنوان کتاب به زبان انگلیسی و همچنین مقاله‌های علمی و پژوهشی فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی به‌چاپ رسیده است. کتاب مبانی جامعه‌شناسی زبان در چهار بخش و پانزده فصل تنظیم شده است و هر فصل به یکی از موضوعات عمدۀ زبان‌شناسی اجتماعی با ارجاع به پژوهش‌های داخلی می‌پردازد. هدف از تألیف این کتاب معرفی گرایش‌ها و حیطه‌های نو پژوهشی در زبان‌شناسی اجتماعی به علاقه‌مندان به‌ویژه دانشجویان رشتۀ زبان‌شناسی است. با توجّه به اقبال روزافزون جامعۀ علمی و دانشگاهی به مطالعه و پژوهش در زمینۀ زبان‌شناسی اجتماعی، این نوشتار کوتاه کوششی در جهت معرفی و نقد این کتاب است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Book Review: Sociolinguistics: An Introduction (2nd Edition). By Reza Ghafar Samar: Tarbiat Modarres University Press, 2019. 435 pp. ISBN: 978-600-7589-45-8.

نویسنده [English]

  • Kourosh Saberi
Assistant Professor of Linguistics, English Language Department, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

"Sociolinguistics: An introduction" (2nd edition, 2019) is the result of decades of academic endeavor by Dr. Reza Ghaffar Samar in various fields of research, including second language acquisition (SLA), discourse analysis and sociolinguistics, published by Tarbiat Modares University Press. Ghaffar Samar is a former associate professor in the English language department of Tarbiat Modares University. He has published several books in English as well as many research articles in English or Persian. "Sociolinguistics: An introduction" is divided into four sections and fifteen chapters, and each chapter deals with one of the major topics in sociolinguistics with reference to research carried out on Iranian languages. In compiling this book, the author aimed to introduce the new trends and research lines in sociolinguistics to those who are interested, especially students in the field of linguistics. Due to the growing interest of the academic community in the study and research in the field of sociolinguistics, this brief writing is an attempt to introduce and review this book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociolinguistics
  • book review
  • Reza Ghaffar Samar
باشه‌آهنگر، حامد (1396). تحلیلی‌شدگی از فارسی باستان به میانه. رسالة دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بی‌من، ویلیام (1381). زبان، منزلت و قدرت در ایران. مترجم: رضا ذوقدارمقدم. تهران: نشر نی.
ترادگیل، پیتر (1376). زبان‌شناسی اجتماعی: درآمدی بر زبان و جامعه. مترجم: محمد طباطبایی. تهران: آگاه.
جهانگیری، نادر (1378). زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه. تهران: آگاه.
دبیرمقدم، محمد (1392). رده‌شناسی زبانهای ایرانی. تهران: سمت.
صدیق‌بهزادی، ماندانا (1381). شیوه‌نامه ضبط اعلام. فرهنگستان زبان و ادب فارسی: نشر آثار.
عبدالکریمی، سپیده (1392). فرهنگ توصیفی زبا‌‌‌ن‌شناسی اجتماعی. تهران: علمی.
عبدالکریمی، سپیده (1396). درآمدی بر زبا‌‌ن‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای خاور.
غفارثمر، رضا (1398). مبانی جامعه‌شناسی زبان (چاپ دوم). تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
کالوه، لویی-ژان (1379). درآمدی بر زبانشناسی اجتماعی. مترجم: محمدجعفر پوینده. تهران: نقش جهان.
مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه شناسی زبان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مدرسی‌قوامی، گلناز (1396). راهنمای آوانویسی و واج‌نویسی زبان فارسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
نغزگوی‌کهن، مهرداد (1387). بررسی فرایند دستوری‌شدگی در فارسی جدید. دستور، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان. (4)، 24-3.
وارداف، رونالد (1393). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. مترجم: رضا امینی. تهران: نشر بوی کاغذ و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.