بررسی میزان فرسایش واژگان زبان اول در میان دوزبانه‌های کردی-فارسی شهر اسلام‌آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‎شناسی گروه زبان انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس‎ارشد زبان‎شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانش‎آموختۀ دکتری آموزش زبان انگلیسی، آموزش و پرورش استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

درصد قابل توجّهی از جمعیت سرزمین ایران دوزبانه‎هایی هستند که زبان‎های اقلیت را در محیط خانواده و زبان رسمی، یعنی فارسی را در محیط‎های آموزشی یاد می‎گیرند. تماس دائمی غیر فارسی‎زبانان با زبان فارسی و یادگیری فارسی به‎مثابه زبان دوم، زمینۀ فرسایش زبان اوّل را فراهم آورده است. پژوهش حاضر به بررسی فرسایش واژگان زبان اوّل در میان دوزبانه‎های کردی - فارسی در شهر اسلام‎آباد غرب پرداخته است. نوشتار پیش رو با شرکت 120 نفر از زنان و مردان دوزبانۀ ساکن در شهر اسلام‎آباد بین دو گروه سنی 18 تا 30 و 65 سال و بالاتر انجام شد. نتایج بررسی‎ها نشان داد که گویشوران مرد توانایی بیشتری در حفظ واژگان زبان اوّل (کردی کلهری) دارند و توانش واژگانی آن‎ها نسبت به زنان هم‎سنّ خود کمتر دچار فرسایش شده است؛ همچنین گروه سنّی بالا (65 سال و بالاتر) توانایی بیشتری در حفظ واژگان زبان اوّل دارند و توانش واژگانی آن‎ها نسبت به افراد جوان‎تر (18 تا 30) کمتر دچار فرسایش شده است. با توجّه به گرایش‎ها و انتخاب‎های زبانی زنان و جوانان و توجّه آن‎ها به زبان معتبر و رسمی، بالاتربودن درصد فرسایش واژگانی میان زنان و جوانان نشان‎گر درجریان‌بودن روند فرسایش زبان اوّل درمیان دوزبانه‎های کردی - فارسی اسلام‎آباد است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

First Language Lexical Attrition among Kurdish-Persian Bilinguals: A Case Study in Eslam-Abad-e Gharb

نویسندگان [English]

  • Kourosh Saberi 1
  • Donya Jafari 2
  • Nouzar Gheisari 3
1 Assistant Professor of Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.A. of Linguistics, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Ph.D. of TEFL, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

A significant percentage of the Iranians are bilinguals who learn minority languages in the family and the Persian language in schools. The permanent contact of non-Persian speakers with Persian and learning it as a second language has provided the ground for the attrition of their first language. This process can lead to the replacement and death of minority languages in the long term. The present study investigated the lexical attrition of the first language among Kurdish-Persian bilinguals in Eslamabad-e Gharb. This study was done with the participation of 120 bilingual men and women between the two age groups of 18 to 30 and 65 years and older. The results of the study showed that male speakers are more capable of preserving the vocabulary of the first language and their lexical ability is less attrited than females. Also, older age group has a greater ability to retain first language vocabulary and their lexical ability is less attrited than youngers (18-30). Considering the linguistic tendencies and choices of women and youths and their inclination towards the standard and official languages, the higher percentage of lexical attrition among women and youngers indicates the trend of first language attrition among Kurdish-Persian bilinguals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociolinguistics
  • Language Contact
  • Bilingualism
  • Language Attrition
  • Kalhori Kurdish
اُرانسکی، یوسیف میخائیلوویچ (1378). زبانهای ایرانی. ترجمه: علی‎اشرف صادقی. تهران: سخن.
فراستی، شهلا (1395). فرسایش و تغییرات زبانی در کردی کلهری ایلامیهای مقیم تهران. پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد زبان‌شناسی، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
محمودی، علی (1387). بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران. پایان‎نامۀ کارشناسی‎ارشد زبان‎شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی.
مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعهشناسی زبان. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).