توصیف زبان‌شناختی ویژگی‌های واژگانی گفتمان مکالمۀ پیام کوتاه زنان و مردان فارسی‌زبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش­حاضر به تفاوت­های موجود میان پیام کوتاه زنان و مردان از منظر زبان­شناسی می­پردازد. به این منظور، نگارندگان با جمع­آوری پیام­های کوتاه افراد مختلف، به مقایسۀ 100 پیام­ کوتاه زنان به زنان، 100 پیام کوتاه مردان به مردان، 50 پیام کوتاه زنان به مردان و 50 پیام کوتاه مردان به زنان پرداخته­اند تا به کمک آن­ها تأثیر عامل فرازبانی جنسیّت را بر این پیکره بررسی کنند. درخصوص تفاوت میان دو گروه از پیام­های کوتاه زنان به مردان و مردان به زنان نیز باید گفت، در پیام­های کوتاه زنان به مردان گفتمان با پیام زن آغاز می­شود، در حالی­که در پیام کوتاه مردان به زنان گفتمان با ارسال پیام مرد آغاز می­شود و این نکته ممکن است بر نتیجۀ بررسی تأثیرگذار باشد. پرسش این پژوهش این است که پیام‌های کوتاه زنان و مردان از لحاظ واژگانی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ بدین منظور به بررسی برخی از ویژگی­های واژگانی از جمله نوع واژگان به­کاررفته مانند صفات، تعدیل­کننده­ها، تردیدنماها، تشدیدکننده­ها و کلمات تابو و همچنین تعداد این واژگان می­پردازیم. نتایج نشان می­دهند که تفاوت معناداری میان پیام کوتاه زنان و مردان از لحاظ تعداد و نوع واژگان به­کاررفته وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن (1389). دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات فاطمی.

خسرونژاد، عبدالله (1386). بررسی نقش جنسیّت در تجزیه و تحلیل محتوایی متون داستان کوتاه انگلیسی و فارسی، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد زبان­شناسی، دانشگاه تربیّت مدرس.

زندی، بهمن و ربانی، فاطمه (1388). «بررسی میزان هم­خوانی زبان پیام­کوتاه با زبان فارسی معیار»، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، شمارۀ 1، بهار، صص 47-75.

محمودی بختیاری، بهروز و آدی­بیگ، آرزو (1388). «تلفن­همراه به­عنوان رسانۀ مکتوب: مطالعۀ گفتمانی از متون طنز پیام­کوتاه فارسی»، فصلنامۀ علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیّات فارسی، شمارۀ 15، بهار، صص 170-198.

نادری، احمد (1386). گفتمان اس ام اس در جامعۀ امروز ایران، http://anthoropology.ir/node/1887.

Barasa, S. N. (2010). Language, Mobile Phones and Internet: A Study of SMS Texting,Email, IM and SMS Chats in Computer Mediated Communication (CMC) in Kenya, Ph.D Thesis: Kenya University.

Crystal, D. (2001). “Keypad Shorthand”, The A- Level English Magazine, pp. 26-27.

Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8, Oxford: Oxford University Press.

Holmes, J. (1995). Women, Men and Politeness, New York: Longman.

Levinson, p. (2004). Cellphone, the Story of the World’s Most Mobile Medium and How It Has Transformed Everything!, NewYork and Hampshire: Palgrave Macmillan.

Poynton, C. (1989). Language and Gender, Deakin University Press.

Tagg, C. (2009). A Corpus Linguistic Study of SMS Text Messaging, Ph.D Thesis, University of Birmingham.

Wardhaugh, R.A. (2006). An Introduction to Sociolinguistics, Oxford: Basil Blackwell.

Žic Fuches, M. & Tuđman Vukovič, N. (2008). “Communication Technologies and Their Influence on Language: Reshuffling Tenses in Croatian SMS Text Messaging”, in: Jezikoslovlje, 910, pp. 109-122.