بررسی کاهش واکه‌ای و مشخصه‌های آکوستیکی واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید باهنر

2 دانشجوی کلرشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر

چکیده

هدف از این مقاله مطالعۀ کاهش واکه­ای واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی است. کاهش واکه­ای فرایندی است که در هجای بدون تکیه صورت می­گیرد و طی آن واکه­های بدون تکیه تغییر یافته و به سوی واکه­های دیگر گرایش می­یابند. به منظور بررسی کاهش این واکه در لهجۀ کرمانی، تعداد 6 نفر گویشور مرد بومی زبان فارسی شرکت کرده­اند که سه نفر از آنها گویشور بومی لهجۀ کرمانی و سه نفر دیگر گویشور بومی لهجۀ معیار هستند. داده­های این تحقیق شامل 4 کلمه می­باشد که با استفاده از میکروفون Shure و نرم­افزار Praat در اتاق آکوستیک گروه زبان­شناسی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده شده و ضبط شده­اند. سپس مقدار دیرش، انرژی، فرکانس سازه­های اول، دوم و سوم، فرکانس پایه و مرکز ثقل طیفی واکۀ موردنظر اندازه­گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دیرش، انرژی و فرکانس پایۀ این واکه در لهجۀ کرمانی کمتر از دیرش، انرژی و فرکانس پایۀ آن در فارسی معیار است. همچنین، نتایج بررسی فرکانس سازه­های اول و دوم واکۀ موردنظر تأئیدی است بر این ادعا که واکۀ /æ/ در لهجۀ کرمانی گرایش به سوی مرکز دارد؛ بنابراین، این نوع کاهش واکه­ای در لهجۀ کرمانی کاهش مرکزگرا نامیده می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بی­جن­خان، محمود و شهین شیخ سنگ­تجن (1389). بررسی کاهش واکه­ای در فارسی محاوره­ای. مجلۀ پژوهش­های زبانی، سال دوم، شماره اول، 35-48.

بی­جن­خان، محمود و ماندانا نوربخش (1385). واج شناسی نوایی و زبان فارسی. نامۀ پژوهشگاه، ویژه­نامه زبانشناسی سازمان میراث فرهنگی، شمارۀ 14 و 15، 33-18.

پرمون، یدالله (1375). نظام آوایی گونة کرمانی ازدیدگاه واج­شناسی زایشی و واج­شناسی جز مستقل. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة ادبیات فارسی و زبان­های خارجی.

Boersma, P. (2001). Praat, a System for Doing Phonetics by Computer(Computer Program): Retrieved from www.Praat.org.

Burzio, L. (2007). Phonology and Phonetic of English Stress and Vowel Reduction. Journal of Phonetics, 154-176.

Byrd, D. (1994). Relations of Sex and Dialect to Reduction. Speech Communication, 15, 39-54.

Coates, J. (1986). Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Sex Differences in Language. London: Longman.

Crosswhite, K. M. (2000). Sonority-Driven Reduction. Presented at BLS 26.

Crosswhite, K. (2001). Vowel Reduction in Optimality Theory. New York: Routledge de Carvalho, Joaquim Brandao. (1988-92). Reduction Vocalique, Quantite et Accentuation: pour une Explication Structurale de la Divergence entre Bresilien. Boletim de Filologia XXXII. 5-26.

De jong, K. (2004). Stress, Lexical Focus and Segmental Focus in English: Pattern of Variation in Vowel Duration. Journal of Phonetics, 32, 493-516.

Fourakis, M. (1991). Tempo Stress and Vowel Reduction in American English. Journal of the Acoustical Society of America,84, 901-916.

Gu, Zh., H. Mori, & H. Kasuya. (2003). Analysis of Vowel Formant Frequency Variations between Focus and Neutral Speech in Mandarin Chinese. Acoust. Sci. & Tech., 24, 4.

Harris, J. (2005). Vowel Reduction as Information Loss. In: P. Carr, J. Durand & C. J. Ewen (Eds.), Headhood, Elements, Specification and Contrastivity (pp. 119-132). Amsterdam: Benjamins.

Lazard, G. (1992) Gammar of Contemporary Persian. Costa Mesa-New York: Mazda publishers.

Lindblom, B. (1963). Spectrographic Study of Vowel Reduction. Journal of the Acoustical Society of America, 35 (11), 1773-1778.

Mooshammer. C., & C. Geng (2008). Acoustic and Articulatory Manifestations of Vowel Reduction in German. Journal of the International Phonetic Association, 38, 117-136.

Moon, S. J., & B. Lindblom (1994). Interaction between Duration, Context, and Speaking Style in English Stressed Words. Journal of the Acoustical Society of America, 96, 40-55.

Nord, L. (1986). Acoustic Studies of Vowel Reduction in Swedish. Quarterly Progress and Status Report, 4, 19-36.

Pickett, J. M. (1999). The Acoustics of Speech Communication. Needham Heights, MA, 35-66 and 132-136.

Sluijter, A. M. C., & V. J. Van Heuven (1995). Effects of Focus Distribution, Pitch Accent and Lexical Stress on the Temporal Organization of Syllables in Dutch. Phonetica, 52, 71–89.

Sluijter, A. M. C., & V. J. Van Heuven (1996). Spectral Balance as an Acoustic Correlate of Linguistic Stress. Journal of the Acoustical Society of America, 100, 2471-2485.

Van Bergem, D. R. (1993). Acoustic Vowel Reduction as a Function of Sentence Accent, Word Stress, and Word Class. Speech Communication, 12, 1- 23.

Van Bergem, D. R. (1995). Perceptual and Acoustic Aspects of Lexical Vowel Reduction, a Sound Change in Progress. Speech Communication, 16, 329-358.

Van Son, R. J. J. H., & L. C. W. Pols (1990). Formant Frequencies of Dutch Vowels in a Text, Read at Normal and Fast Rate. Journal of the Acoustical Society of America, 88, 1683–1693.

Van Son, R. J. J. H., & L. C. W. Pols (1998). An Acoustic Description of Consonant Reduction. Speech Communication, 28, 125-140.

Van Son, R. J. J. H., & J. P. H. van Santen (2005). Duration and Spectral Balance of Intervocalic Consonants: A Case for Efficient Communication. Speech Communication, 47, 100–123.