بررسی واژگان خویشاوندی هورامی براساس معیارهای مورداک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دانشگاه آیشتات

چکیده

به رغم مطالعات بسیاری که با هدف توصیف مسائل زبان‌شناختی زبان‌های ایرانی انجام گرفته­اند، مسائل معنی‌شناختی و مردم­شناختی این زبان‌ها تا حدی مورد غفلت بوده­است. این مسأله به ویژه در مورد زبان‌ها و گویش­های غرب کشور مصداق پیدا می­کند. مطالعۀ حاضر در پی آن است تا با بهره­گیری از مفاهیم نظری موجود در معنی‌شناسی و انسان‌شناسی، به ویژه آرای مورداک، واژگان خویشاوندی و مفاهیم مرتبط با آن را در زبان هورامی، گونه­ای که در شهر پاوه بدان تکلم می­شود، مورد بررسی قرار دهد. در نتیجۀ این پژوهش تعداد 63 واژۀ خویشاوندی هورامی، شامل 27 واژۀ نسبی، 18 واژۀ سببی، 9 واژۀ ناتنی و 9 واژۀ خویشاوندی جمعی، استخراج شده و بر اساس معیارهای مورداک و ارزشهای چندگانۀ هر کدام طبقه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


باطنی، محمد رضا (1354). اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی. در محمد رضا باطنی، مسائل زبانشناسی نوین (ده مقاله)،(صص 157-174). تهران: انتشارات آگاه.

راسخ مهند، محمد و زانیار نقشبندی (1392). تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت‌نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی. مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران، سال اول، شمارۀ اول، 1-21.

سلیمی، منصور (1392). بررسی و توصیف زبان هورامی و گویش پاوه­ای. تهران: انتشارات احسان.

کریمی دوستان، غلامحسین و زانیار نقشبندی (1390). ساخت‌های کنایی در گویش هورامی. پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارۀ دوم: 73-99.

نقشبندی، زانیار (1392). دستوری‌شدگی ترتیب سازه‌ای در ساخت‌های کنایی نشان‌دار در گویش هورامی. به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی زبان‌های ایرانی (صص 193-212). تهران: نویسه.

Abasi, B. & A. Gheitury (2012). Semantics of Hawrami Body Part Terms. Iran and the Caucasus, 16(3), 319-335.

Abasi, B., A. Gheitury & K. Kazzazi (In Press). Semantics of Hawrami Kinship terms. The Intenational Journal of Humanities, Tarbiat Modares University.

Boas, F. (1919). Kinship Terms of the Kutenai Indians. American Anthropologist, 21(1), 98-101.

Fewkes, J. W. (1894a). The Kinship of a Tanoan- Speaking Community in Tusayan. The American Anthropologist, 7, 162-167.

Fewkes, J. W. (1894b). The Kinship of the Tusayan Villagers. The American Anthropologist, 7, 394-417.

Gheitury, A., H. Yasami, & K. Kazzazi (2010). A Note on Kalhori Kinship Terms. Iranian Studies, 43(4), 533-547.

Goodenough, W. H. (1956). Componential Analysis and the Study of Meaning. Language, 32(1), 195-216.

Gunter, M. M. (2003). The A to Z of the Kurds. Lanham: Scarecrow Press, Inc.

Haig, G. L. (2004). Alignment in Kurdish: a Diachronic Perspective. Unpublished Habilitationsschrift: Philosophische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Holmberg, A., & D. Odden (2004). The Izafe and NP Structure in Hawrami. Durham Working Papers in Linguistics, 10, 77-93.

Lounsbury, F. G. (1956). A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage. Language, 32, 158-194.

MacKenzie, D. N. (1961). The Origins of Kurdish. Transactions of the Philological Society, 6 (1), 68-86.

MacKenzie, D. N. (1966). The Dialect of Awroman (Hawraman_i Luhon). Kobenhavn: The Royal Danish Academy of Science and Letters.

MacKenzie, D. N. (1987, December 15). Avroman: The Dialect of Avroman. Retrieved from Encyclopedia Iranica: http://www.iranica.com/articles/avromani-the-dialect-of-avroman-q

MacKenzie, D. N. (2002, December 15). Gurani. Retrieved from Encyclopedia Iranica: http://www.iranica.com/articles/gurani

Mahmoodi-Bakhtiari, B. (2009). Kinship Terminology in New West Iranian Languages and Dialects: A Report of the Ongoing Project. In C. Allison, A. Joisten-pruschke, & A. Wendtland, From Daēnā to Dȋn Religion, Kultur und Sprache in der Iranischen Welt: Festschrift für Philip Kreyenbroek zum 60. Geburtstag (pp. 27-35). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Meho, L. I., & K. L. Maglaughlin (2001). Kurdish Culture and Society: An Annotated Bibliography. London: Greenwood press.

Morgan, L. H. (1922[1851]). League of the Ho-d-no-sau-nee, or Iroquois. (H. M. LLoyd, Ed.) New York: Dodd, Mead and Company.

Murdock, G. P. (1949). Social Structure. New York: The Macmillan Company.

Sapir, E. (1918). Kinship Terms of the Kootenay Indians. American Anthropologist, 20(4), 414-418.

Trautmann, T. R. (2001). The Whole History of Kinship Terminology in Three Chapters : Before Morgan, Morgan, and after Morgan. Anthropological Theory, 1(2), 268–287.

Walker, J. R. (1914). Oglala Kinship Terms. American Anthropologist, 16, 96-109.

Wallace, A. F., & Atkins, J. (1960). The Meaning of Kinship Terms. American Anthropologist, 62(1), 58-80.