چند کاربرد کلامی دیگر از «که» در فارسی گفتاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

«که» از جمله تکواژهای دستوری زبان فارسی است که برایش کاربردهای متعدّدی در گونۀ نوشتاری زبان فارسی می­شناسیم. با وجود این، این تکواژ در فارسی گفتاری هم چنـدین کـاربرد کلامی دارد که باعث می­شود بتوانیم آنرا فارغ از حوزۀ کارکردهای رایج یک تکواژ دستوری هم مورد مطالعه قرار دهیم. در این پژوهش، با استفاده از داده­های واقعی ضبط­شده، تعدادی از کاربردهای کلامی «که» معرّفی می­شوند تا نظریات پیشین در مورد کاربردهای این حرف کامل­تر و جامع­تر شوند، چراکه نشان داده خواهد شد که برخی از کارکردهای کلامی «که» در فارسی گفتاری، نتیجۀ برخی فرایندهای نحوی، مانند حرکت سازه­ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آهنگر، عباسعلی (1379). فرایندهای حرکتی در زبان فارسی، پایان­نامة دکتری رشتة زبان­شناسی همگانی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

باطنی، محمدرضا (1355). استعمال "که، دیگه، آخه، ها" در فارسی گفتاری. مجلّة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارۀ 93 و 94، 271-257.

تاج­آبادی، فرزانه، ارسلان گلفام و بهروز محمودی بختیاری (1392). ساختهای تعجبی در زبان فارسی. جستارهای زبانی، شمارۀ 15، 21-1.

نجفی، ابوالحسن (1374). کاربرد که در فارسی گفتاری. نامة فرهنگستان، شمارۀ 3، 19-7.

Darzi, A. (1996). Word Order, NP Movement, and Opacity Conditions in Persian. Ph.D thesis, University of Illinois, Urbana- Champagne.

Ghomeshi, J. (2001). Control and Thematic Agreement. Linguistics, 46, 9-40.

Hajati, A. (1997). Ke- Constructions in Persian: Descriptive and Theoretical Aspects. Ph.D thesis, University of Illinois, Urbana.

Karimi, S. (2001). Persian Complex DPs: How Mysterious are they?. Linguistics, 46, 63-96.

Lazard, G. (1992). A Grammar of Contemporary Persian. California: Mazda Publishers.

Mahootian, S. (1997). Persian: Descriptive Grammar. London: Rotledge.

Rahimian, J. (1999). Obligatory, optional, and contrastive occurrences of Ke in modern Persian. Linguistica Atlantica, 21, 137-151.

Sadat-Tehrani, N. (2002-3). The Indifference Ke-Construction in Modern Conversational Persian. Linguistica Atlantica, 24, 43-69.

Taghvaipour, M. (2003). Resumptive Pronouns in Persian Relative Clauses: An HPSG Analysis. MS. Thesis, University of Essex.