بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

به‌گویی سبکی از کاربرد زبان است که گویشوران از آن به منظور جایگزین کردن واژه‌ها و عبارت‌های تابو استفاده می‌کنند و در تمام فرهنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از این رو، کاربرد آن در زبان‌های مختلف امری متداول است. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا حوزه‌های کاربرد به‌گویی در گویش کردی ایلام بررسی شود. بدین منظور، نویسنده با استفاده از روش مصاحبۀ حضوری و نیز شیوۀ کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌های این گویش پرداخته و برای مصاحبۀ حضوری به صورت تصادفی 35 گویشور را از سنین مختلف انتخاب نموده است. در روش کتابخانه‌ای هم به بررسی دو فرهنگ لغت موجود از واژگان این گویش پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌گویی‌های به کار رفته در گویش کردی ایلام در حوزه‌های هراس، بدن، مواد مخدر و الکلی، تجارت و ناسزا است و بیشترین واژه‌های به‌گویانه مربوط به اندام‌ها و مسائل جنسی هستند. همچنین، در این گویش در حوزۀ سیاست به‌گویی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات