بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

به‌گویی سبکی از کاربرد زبان است که گویشوران از آن به منظور جایگزین کردن واژه‌ها و عبارت‌های تابو استفاده می‌کنند و در تمام فرهنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از این رو، کاربرد آن در زبان‌های مختلف امری متداول است. در مقالۀ حاضر تلاش شده است تا حوزه‌های کاربرد به‌گویی در گویش کردی ایلام بررسی شود. بدین منظور، نویسنده با استفاده از روش مصاحبۀ حضوری و نیز شیوۀ کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌های این گویش پرداخته و برای مصاحبۀ حضوری به صورت تصادفی 35 گویشور را از سنین مختلف انتخاب نموده است. در روش کتابخانه‌ای هم به بررسی دو فرهنگ لغت موجود از واژگان این گویش پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌گویی‌های به کار رفته در گویش کردی ایلام در حوزه‌های هراس، بدن، مواد مخدر و الکلی، تجارت و ناسزا است و بیشترین واژه‌های به‌گویانه مربوط به اندام‌ها و مسائل جنسی هستند. همچنین، در این گویش در حوزۀ سیاست به‌گویی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Linguistic Study of Euphemism in Ilami Kurdish

نویسندگان [English]

  • Bahman Zandi 1
  • Karamullah Palizban 2
1 Professor, Payam-e Noor University
2 Ph.D Student, Paym-e Noor University
چکیده [English]

Euphemism is a linguistic style used by language speakers to substitute taboo words and expressions. Since it is a common phenomenon in all cultures, it is a ubiquitous feature for every language. The current article aims at studying the different domains of euphemism usage in the Kurdish Dialect of Ilam. To do so, the writer has turned to the questionnaire and library methods. For the former he selected 35 speakers randomly from all ages with different educational levels and for the latter he has scrutinized two available Kurdish-Persian dictionaries.  The findings show that in the Ilami dialect, euphemism is used in the domains of fear, body, alcohol and narcotic drugs, as well as trading and swear. Moreover, the findings indicate that the most frequently used euphemistic expressions are related to sexual organs or issues. Furthermore, there is no euphemism for politics in the Ilam Dialect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • euphemism
  • taboo words
  • Kurdish
  • Ilam
  • usage domain