بازنمود شبکه‌های اجتماعی در مطبوعات ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

مقالۀ حاضر حاصل یک تحقیق در حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی است. در این مقاله سعی شده بر مبنای چارچوب نظری نورمن فرکلاف به تجزیه و تحلیل متون مطبوعاتی ایران پرداخته شود. داده‌های پژوهش به طور تصادفی از بین مقاله‌های چاپ شده در روزنامه‌های جام جم، دنیای اقتصاد، رسالت، شرق و کیهان در سال‌های 1390-1388 که همگی در رابطه با شبکه‌های اجتماعی هستند، انتخاب شده‌اند. نگارندگان کوشیده‌اند داده‌ها را با استفاده از فنون و ابزارهای زبان‌شناختیِ ارائه شده در مدل مورد نظر، توصیف، تفسیر و نیز تبیین کنند و بدین طریق به نحوۀ تجلی دیدگاه‌های فکری روزنامه‌نگاران ایران در رابطه با شبکه‌های اجتماعی پی برند. طبق نتایج به دست آمده، نویسندگان روزنامه‌ها نه تنها با استفاده از عناصر زبان‌شناختی و غیرزبان‌شناختی مشخص به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون این شبکه‌ها می‌پردازند، بلکه هر نویسنده به نحوی خاص و متناسب با دیدگاه فکری خود و البته سیاست کلی آن روزنامه، هر یک از این عناصر را به کار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات