زمان و نمود در کردی موکریانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان‌شناسی و زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف جستار حاضر توصیف نظام زمان دستوری و تبیین ارتباط آن با نمود در کردی موکریانی است. لذا ابتدا زمان دستوری را توصیف کرده و سپس ارتباط آن را با انواع نمود دیدگاهی و موقعیتی روشن می­سازیم. نتایج نشان می­دهد که کردی موکریانی دارای یک نظام زمانی دوشقی (گذشته و غیرگذشته) است که در ترکیب با مفاهیم وجه­نما و نمودنما می­تواند ترکیبات زمانی متفاوتی را بسازد. ترکیب این نظام با مفاهیم وجهی صور متفاوتی از جمله ساختارهای آینده­نما و پسایندی را به وجودمی­آورد. علاوه بر این در ترکیب نمود و زمان ساختارهای کاملی از جمله کامل نتیجه­ای، تجربی و متأخر پدید می­آیند. همچنین نتایج نشان می­دهد که زمان حال حاوی نمود ناقص بوده و زمان گذشته بی­نشان­ترین زمان برای نمود کامل است. تمام نمودهای موقعیتی به سهولت با گذشتة ساده همراه می­شوند، اما برخی از آنها (لمحه­ای، دستاوردی و در مواردی افعال ایستا) در زمان حال دچار نمودگردانی می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امینی، امیر (1377). تحقیقی پیرامون زبان کردی. تهران: هدف.

انجمن علمی کردی عراق (1976). دستور سخن کردی (به زبان کردی). بغداد: چاپخانة انجمن علمی عراق.

----------------- (1985). برخی از مشکلات نحو کردی (به زبان کردی). بغداد: چاپخانة انجمن علمی عراق.

کریمی دوستان، غلامحسین (1380). کردی ایلامی: بررسی گویش بدره. سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.

محوی، محمد (2011). مبانی نحو کردی (به زبان کردی). سلیمانیه: پیوند.

نبز، جمال (1976). زبان معیار کردی. بامبیرگ: اتحادیه دانشجویان کرد در اروپا.

Binnick, R. (1991). Time and the Verb. New York and Oxford: Oxford University Press.

Comrie, B. (1976). Aspect. New York and Cambridge: Cambridge University Press.

------------- (1985). Tense. Cambridge: Cambridge University Press.

Evans, V. (2005). The Structure of Time. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin.

-----------. (2013). Language and Time: A Cognitive Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewson, J. & V. Bubenik (1997). Tense and Aspect in Indo-Europian Languages. John Benjamin: Amsterdam/Philadelphia.

Huddleston, R. & G. K. Pullum (2002). The Cambridge Grammar of English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Klein, W. (1994). Time in Language. London: Routledge.

Langacker, R. W. (1982). Remarks on English Aspect. In. P. J. Hopper (Ed.), Tense-Aspect: Between Semantics and Pragmatics, (pp. 265-304). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing.

--------------------- (2008). Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford New York: Oxford University Press.

--------------------- (2011). The English Present: Temporal Coincidence vs. Epistemic Immediacy. In. A. Patard & F. Brisard (Eds.), Cognitive Approaches to Tense, Aspect, and Epistemic Modality, (pp. 45-86). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Radden, G. & R. Dirven (2007). Cognitive English Grammar. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Reichenbach, H. (1947). Elements of Symbolic Logic. New York: The Macmillan Company.

Smith, C. S. (1997). The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer.

Sohn, S-O. (1995). Tense and Aspect in Korean. Hawai: Center for Koreain Studies.

Vendler, Z. (1967). Linguistics in Philosophy. Ithaca and London: Cornell University Press.

Xiao, R. & T. McEnery (2004). Aspect in Mandarin Chinese: A Corpus-Based Study. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.