بررسی قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلّط لیکاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر، کاوشی در حوزۀ جامعه‌شناسی زبان به‌ منظور بررسی بخش کوچکی از تفاوت‌های زبانی پیرامون مسئلۀ قاطعیّت در گفتار گویشوران کردی کلهری (یکی از گویش­های اصلی کردی جنوبی رایج در غرب ایران) است. یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌ها در این باب، رویکرد تسلّط لیکاف (2004؛ 1975) است که با برشمردن 9 مشخصّۀ زبانی، گفتار زنان را گونۀ زبانی«عاری از قدرت» معرّفی می‌کند و علّت برگزیدن آن توسّط زنان را نابرابری‌های اجتماعی می‌داند. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا رویکرد یادشده را می‌توان در رابطه با جامعۀ کردزبان کارآمد دانست یا خیر. به این منظور، داده های مورد بررسی با استفاده از روش میدانی و طرح پرسش‌نامه از 8 گروه اجتماعی مختلف شامل 32 زن و 32 مرد در دو گروه سنّی و تحصیلی متفاوت جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که گفتار زنان در مقایسه با مردان، از قاطعیّت کمتری برخوردار است؛ بنابراین، در این پژوهشفرضیۀ لیکافتأیید شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حق‌شناس، علی‌محمد (1384). آواشناسی. چاپ دهم. تهران: آگاه.
سارایی، ظاهر (1388). زبان کردی و گویش­های آن. فرهنگ ایلام، شمارۀ پنجم و ششم.
شریفی مقدم، آزاده و آناهیتا بردبار (1389). تمایزگونگی جنسیت در اشعار پروین اعتصامی (پژوهشی زبان‌شناختی). فصلنامۀ علمی پژوهشی علوم انسانی زبان­پژوهشی دانشگاه الزهرا (س2 (2)، صص 125-151.
محمودی بختیاری، بهروز و مریم دهقانی (1392). رابطه زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان. نشریه زن در فرهنگ و هنر، 5 (4)، صص 543-556.
مهدی­پور، مرجان (1378). بررسی قدرت در گفتار زنان و مردان فارسی­زبان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
Bucholtz, M., & K. Hall (1995). Introduction: twenty years after language and woman’s place. In: M. Bucholtz, & K. Hall (Eds.) Gender articulated: language and the socially constructed self (pp. 1-24). New York: Routledge.
Cameron, D. (1995). Rethinking language and gender studies: some issues for the 1990s. In: S. Mills (Ed.), Language and gender, interdisciplinary perspectives (pp. 31-44). London: Longman.
----------------- (1998). The feminist critique of language, London: Routledge, 225-241.
----------------, F. Mcalinden & K. O′ Leary (1989). Lakoff in Context: the social and linguistic functions of tag questions. In J. Coates, & D.Cameron. (Eds), Women in their speech communities. London: Longman.
Erickson, B., E. Lind, B. Johnson & W. O′ Barr (1978). Speech style and impression formation in a court setting: The effects of “powerful” and “powerless” speech. Journal of experimental social psychology. 14, 266-279.
Freed, A. F., & A. Greenwood (1996). Women, men and type of talk: what makes the difference? Language in society, 25, 1-26.
Ghafarpour, H. (2012). Venus and Mars encountering earth by language. The Asian conference on arts and humanities. Official conference proceedings. 92-101.
Haas, M. R. (1944). Men’s and women’s speech in Koasati language. Reprinted in D. Hymes (Eds) (1964), Language in culture and society (20, 142-149). New York: Harper & Row.
Holmes, J. (2013). An introduction to sociolinguistics (Fourth edition). London: Pearson.
Labotka, L. (2009). Language and woman’s place in drag: power, femininity and gay speech. Texas linguistic forum, 53, 18-28.
Lakoff, R. (1973). Language and woman’s place. Language in society, 2, 45-80.
------------ (1975). Language and woman’s place. New York: Harper & Row.
------------ (1990). Talking power. New York: Basic books.
------------ (2000). The language war. Berkeley: University of California Press.
------------- (2004). Language and woman’s place, text and commentaries. Oxford: Oxford University Press.
O’Barr, W. & B. K. Atkins (1980). Women’s language or powerless language? Women and language in literature and society, 93-110.
Romano, A. w. (1998). Gender and language: A Goodwin look at Lakoff. doctoral dissertation. University of New York.
Sapir, E. (1929). Male and female forms of speech in Yana. In: S. W. J. Teeuwen (Ed.), Donum Natalicum Schrijnen. Nijmegen: dekker and van de vegt.
Tannen, D. (1993). Gender and conversational interaction. New York: Oxford University Press.
Wardhaugh, R. & J. Fuller (2015). An introduction to sociolinguistics (seventh Edition). Blackwell: UK.
Weisi, H. (2015). Language endangerment among Kurdish speakers in Iran. Lambert academic publishing.
White, A. (2003). Women’s usage of specific linguistic functions in the context of casual conversation: analysis and disscussion. (Unpublished Master’s thesis). University of Birmingham. England.