اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عامر قیطوری

نشانه شناسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

scimet.razi.ac.ir/Amer_Gheytori
amerrazi.ac.ir
0000-0001-7593-1414

مدیر مسئول

شجاع تفکری رضائی

زبان شناسی نظری استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

old.razi.ac.ir/~sh.tafakkori
sh.tafakkorirazi.ac.ir
09355196998

اعضای هیات تحریریه

علی افخمی

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aafkhami/?ac=article
aafkhamiut.ac.ir

محمود بی‌جن‌خان

آوا شناسی استاد گروه زبانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbjkhan/?lang=fa-ir
mbjkhanut.ac.ir

علی درزی

زبانشناسی استاد،، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/?lang=fa-ir
alidarziut.ac.ir

ویدا شقاقی

زبانشناسی استاد گروه زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
shaghaghiatu.ac.ir

سیدمصطفی عاصی

زبان‌شناسی با گرایش زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/321/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%DB%8C
s_m_assiihcs.ac.ir

مجتبی منشی‌زاده

زبانشناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
monshizadeh30yahoo.com

علی سلیمی

ادبیات عرب استادزبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~a.salimi
a.salimirazi.ac.ir

بهمن زندی

زبانشناسی استاد، دانشگاه پیام نور

phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?1401914/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-97-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
zandipnu.ac.ir

شهلا رقیب‌دوست

عصب شناسی زبان و روان شناسی زبان دانشیار عصب شناسی زبان و روان شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، تهران
، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
sraghibdoustatu.ac.ir

اریک آنونبی

زبانشناسی ایرانی ها دانشیار، دانشگاه کارلتون کانادا

carleton.ca/french/people/erik-anonby-2/
erik.anonbycarleton.ca

مصطفی حسرتی

آموزش زبان انگلیسی دانشیار دانشگاه تورنتو کانادا

hasratiyahoo.co.uk

ارسلان گلفام

نحو - رده شناسی- زبان شناسی شناختی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران

www.civilica.com/Person-5969=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85.html
golfamarmodares.ac.ir

عامر قیطوری

دانشیار، دانشگاه رازی

gheituryyahoo.com

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس نشریات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی

nazizi56yahoo.com

مدیر داخلی

لادن جواهری

زبانشناسی اجتماعی دانشگاه رازی

ladanjavaheri0gmail.com

ویراستار ادبی

الهام کرمی

زبانشناسی همگانی دانشگاه رازی

elhamkarami97gmail.com