اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عامر قیطوری

نشانه شناسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

scimet.razi.ac.ir/Amer_Gheytori
amerrazi.ac.ir
0000-0001-7593-1414

مدیر مسئول

شجاع تفکری رضائی

زبان شناسی نظری دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

old.razi.ac.ir/~sh.tafakkori
sh.tafakkorirazi.ac.ir
09355196998
0000-0001-5995-4165

اعضای هیات تحریریه

علی افخمی

زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aafkhami/?ac=article
aafkhamiut.ac.ir

محمود بی‌جن‌خان

آوا شناسی استاد گروه زبانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mbjkhan/?lang=fa-ir
mbjkhanut.ac.ir

علی درزی

زبانشناسی استاد،، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/?lang=fa-ir
alidarziut.ac.ir
0000-0002-9668-1423

ویدا شقاقی

زبانشناسی استاد گروه زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
shaghaghiatu.ac.ir
0000-0003-4270-9977

سیدمصطفی عاصی

زبان‌شناسی با گرایش زبان‌شناسی رایانشی و فرهنگ‌نگاری استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/linguistics/fa/page/321/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%DB%8C
s_m_assiihcs.ac.ir
0000-0003-3799-1103

مجتبی منشی‌زاده

زبانشناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
monshizadeh30yahoo.com
0000-0002-0808-6094

علی سلیمی

ادبیات عرب استادزبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~a.salimi
a.salimirazi.ac.ir
0000-0002-8223-4470

بهمن زندی

زبانشناسی استاد، دانشگاه پیام نور

phd.pnu.ac.ir/Portal/home/?1401914/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C-97-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
zandipnu.ac.ir
0000-0003-3125-7733

شهلا رقیب‌دوست

عصب شناسی زبان و روان شناسی زبان دانشیار عصب شناسی زبان و روان شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، تهران
، ایران

litd.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=12&fkeyid=&siteid=12&pageid=4758
sraghibdoustatu.ac.ir
0000-0002-0596-0356

مهرداد نغزگوی کهن

زبانشناسی گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

mehrdad.kohanbasu.ac.ir
0000-000203451-745x

اعضای هیات تحریریه بین المللی

اریک آنونبی

زبانشناسی ایرانی ها دانشیار، دانشگاه کارلتون کانادا

carleton.ca/french/people/erik-anonby-2/
erik.anonbycarleton.ca
0000-0002-8719-4922

مصطفی حسرتی

آموزش زبان انگلیسی دانشیار دانشگاه تورنتو کانادا

hasratiyahoo.co.uk
0000-0001-5863-010X

اعضای هیات تحریریه

ارسلان گلفام

نحو - رده شناسی- زبان شناسی شناختی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران

www.civilica.com/Person-5969=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%85.html
golfamarmodares.ac.ir
0000-0002-9402-9079

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب کارشناس نشریات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی

nazizi56yahoo.com

مدیر داخلی

لادن جواهری

زبانشناسی اجتماعی دانشگاه رازی

ladanjavaheri0gmail.com

ویراستار ادبی

الهام کرمی

زبانشناسی همگانی دانشگاه رازی

elhamkarami97gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جعفر شیخ الاسلامی

زبانشناسی دانشکدۀ زبانشناسی و مطالعات زبان، دانشگاه کارلتون، کانادا

jaffersheyholislamicunet.carleton.ca
0000-0002-3425-5592

قیص کاکل توفیق

زبانشناسی دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه سوران، اربیل_ کردستان، عراق

qais.kaklsoran.edu.iq
0000-0003-0237-683x

امیر کلان

زبانشناسی کاربردی گروه مطالعات همبسته در آموزش

amir.kalanmcgill.ca
0000-0002-7773-2651

یادگار رسول حمدیمن

زبان و ادبیات کردی گروه کردی، دانشکده ادبیات، دانشگاه سوران

yadgar.ameensoran.edu.iq
0000-0001-7395-0961

اعضای هیات تحریریه

هیوا ویسی

زبانشناسی کاربردی گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه رازی

hiwaweisirazi.ac.ir
0000-0002-1678-2508

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دیاکو رحمانی

گفتمان و ارتباط دانشگاه میسی، نیوزلند

www.massey.ac.nz/massey/expertise/profile.cfm?stref=226450
d.rahmanimassey.ac.nz
0000-0003-1230-7758

دستیار سردبیر

مریم حسینی

دانشگاه رازی

hoseinim20yahoo.com

صفحه آرا

هدی رضایی

دانشگاه رازی

rezaei.hdagmail.com