بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه ایلام

2 مدرس دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی کنش گفتاری تسلیت در گویش کردی ایلامی است. 130 گویشور در شهر ایلام یک آزمون تکمیل گفتمان محقّق­ساخته  را کامل کردند و داده­های گردآوری­شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گویشوران ایلامی سیزده راهبرد را به­ منظور عرض تسلیت به­کار می­برند که از این میان، راهبردهای «جملات مذهبی»،  «طلب آمرزش از خداوند» و «دعا برای فرد متوفّی» به­ ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند؛ همچنین یافته­ها نشان داد که گویش کردی ایلامی ساختار مشخّص و یکنواختی برای  کنش گفتاری تسلیت دارد؛ به­طوری­که به­استثنای میزان تحصیلات، تفاوت‌های فردی دیگرمانند سن، جنسیت و شغل فرد تسلیت­گوینده، نقش تعیین­کننده­ای در انتخاب نوع راهبرد تسلیت ندارند؛ ازطرف دیگر، داده­ها نشان  می دهد که کیفیّت جملات تسلیت بیشتر متأثّر از ویژگی­های شخص متوفّی است.

کلیدواژه‌ها


مرادی مقدم، مصطفی (1390).بررسی بین فرهنگی کنش گفتار تسلیت و جواب تسلیت در زبان انگلیسی و فارسی. پایان نامۀ کارشناسی­ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

Austin, J. (1962). How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.

Bernan, M. (2008). Condolence book: Language and meaning in the mourning of Hillsborough and Diana. Death studies. 32, 326-351.

Elwood, K. (2004). “I’m So Sorry”: A Cross-Cultural Analysis of Expression of Condolence, 49 74. [Electronic version]. Retrieved July 27, 2011 from http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6087?mode=full.

Farina, M. (2011). “May god forgive his sins”: Iranian strategies in response to an obituary note. Komunikacija i kultura online: Godina II, broj 2, 315-323.

Lotfollah, B. & A. Eslami-Rasekh (2011). Speech act of condolence in Persian and English. Studies in Literature and Language, 3 (3), 139-145.

Murad, T. M. (2013) “May Allah not let you experience another sorrow”: Condolence Strategies Used by Lecturers Who Are Native Speakers of Arabic L1 toward Their Colleague Who Is Native Speaker of Hebrew in Hebrew L2. Theory and Practice in Language Studies, 3 (1), 17-22.

Murphy, B. & J. Neu (1996). My grade’s too low: The speech act set of complaining. In: S. M. Gass & J. Neu (Eds.). Speech acts across cultures: Challenges to communication in a second language, (pp. 191-216). Berlin: Mouton de Gruyter.

Olshtain, E. & A. W. Cohen (1983). Apology: A speech-act set. In: N. Wolfson & E. Judd (Eds.), Sociolinguistics and language acquisition, (pp. 18-35). Cambridge, MA: Newbury House.

Reza, P. & M. Mostafa (2013). Investigating condolences responses in English and Persian. International journal of Research Studies in language Learning, 2 (1), 39-47.

Samavarchi, L. & H. Allami (2012). Giving condolences by Persian EFL learners: A contrastive socio-pragmatic study. International Journal of English Linguistics, 2 (1).

Searle, J. (1969). Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

----------- (1976). A Classification of Illocutionary Acts. Language in Society, 5 (1), 1-23.

Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.