بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ گفتار روزمرّۀ دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه الزهرا - شعبۀ ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

3 دکتری آمار زیستی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

یکی از پی‌آمدهای ناشی از تماس زبانی در جوامع چندزبانه، رمزگردانی یا گردش متناوب بین دو یا چند زبان است. پژوهش حاضر مطالعه‌ای میدانی است که به بررسی مقایسه‌ای میزان و جهت رمزگردانی درمیان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسّطه در سه طبقۀ اجتماعی پردرآمد، متوسّط و کم‌درآمد در جامعۀ چندزبانۀ شهرستان ارومیه پرداخته است. داده‌های مورد نیاز به­روش ضبط گفتمان طبیعی به‌دست آمده و متخصّص آمار و نرم‌افزار اس.پس.اس.اس. آن­ها را تحلیل کردند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، ارتباط بین جهت رمزگردانی و طبقۀ اجتماعی افراد معنی‌دار بود؛ بدین­ترتیب که جهت غالب رمزگردانی در طبقۀ پردرآمد از فارسی به ترکی است، درحالی­که در دو طبقۀ دیگر برعکس است؛ افزون بر این، طبق نتایج به‌دست‌آمده بین جنسیت و جهت رمزگردانی ارتباط معنی­داری وجود ندارد؛ همچنین تفاوت میزان رمزگردانی در طبقات اجتماعی مورد بررسی و گروه‌های جنسی معنی‌دار نبود.
 

کلیدواژه‌ها


بهمقامی، لیدا (1396). بررسی چندزبانگی و عوامل مؤثّر بر آن در گروه‌های قومی مختلف شهر ارومیه. پایان‌نامۀ کارشناسی­ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه الزهرا (س)، شعبۀ ارومیه، ارومیه.

References

Fereidoni, J. (2003). A sociolinguistic study on multilingualism: A domain analysis perspective. Working Papers of the Linguistics Circle, 17,21-28.

Gumperz, J. & E. Hernandez-Chavez (1975). Cognitive aspects of bilingual communication. In: E. Hernandez-Chavez, A.D. Cohen, & A. Beltramo, (Eds.), El Lenguaje de los Chicanos. Arlington, VA.: Center for Applied Linguistics.

--------------- (1982). Discourse strategies. New York: Cambridge University Press;

Gutiérrez-Clellen, F., G. Simon-Cereijido & A. Erickson Leone (2009). Code-switching in bilingual children with specific language impairment. International Journal of Bilingualism, 13 (1), 91-109.

Haugen, E. (1973). Bilingualism, language contact, and immigrant languages in the United States: a research report, In: Thomas Sebeok (Ed.), Current trends in linguistics, (pp. 1956-1970). The Hague: Mouton.

Labov, W. (2006). The social stratification of English in New York City (2nd Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Myers-Scotton, C. (1993). Duelling languages: Grammatical structure in Codeswitching. Oxford: Clarendon.

---------------------- (1997). Duelling languages: Grammatical structure in codeswitching. Oxford University Press.

Podesva, R. J. & D. Sharma (2013). Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Poplack, S. (1980). Sometimes I’ll start a sentence in Spanish y termino en espanol: toward a typology of code-switching. Linguistics, 18 (7/8), 581-618.

------------- (1985). Aspects of multilingualism. proceedings from fourth nordic symposium on bilingualism.

Sankoff, D. & Poplack, S. (1981). A formal grammar for code‐switching. Paper in Linguistics, 14 (1), 3-45.

Treffers-Daller, J. (1991). Borrowing and shift-induced interference: contrasting patterns in French-Germanic contact in Brussels and Strasbourg. Bilingualism: Language and Cognition, 2 (1), 1-22.