دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، دی 1398، صفحه 1-93 
بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ

صفحه 93-115

10.22126/jlw.2019.1306

بهزاد کاظمی؛ ایران کلباسی؛ محمدرضا احمدخانی؛ مهناز کربلایی صادق