یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم از منظر فرضیۀ مبتدا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از نظریه‌هایی که چگونگی تولید زبان با زبان‌آموز را تبیین می‌کند، نظریۀ پردازش‌پذیری (پینمان، 1998) است. این نظریه پیوست­هایی دارد که یکی از آن‌ها فرضیۀ مبتدا است. این فرضیه به پیش‌بینی نحوه و روند مبتداسازی در مراحل گوناگون زبان‌آموزی اقدام می‌کند و آن را دارای سه مرحله می‌داند. براساس فرضیۀ مبتدا، زبان‌آموزان در مرحلۀ اوّل تولید جملات به زبان دوم، تفاوتی میان نقش دستوری مبتدا و فاعل قائل نمی‌شوند. در مرحلۀ دوم، افزوده‌ها در جایگاه آغازین ظاهر می‌شوند و در مرحلۀ سوم، موضوع کانونی غیر فاعلی­ای در این جایگاه قرار می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر جلب توجّه معلّمان زبان فارسی به ضرورت آگاه‌کردن فارسی‌آموزان از ترتیب واژگانی کمابیش آزاد در جملات فارسی است. مسئلۀ نوشتار پیش رو بررسی مبتداسازی در سطوح مختلف فارسی‌آموزی برمبنای فرضیۀ مبتداست. برای پرداختن به مسئلۀ یادشده ، در ابتدا تعداد (48) فایل صوتی اجرای برخط آزمون تعیین سطح گفتار دو دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی براساس دستورالعمل ارزیابی تولیدات زبانی بنیاد سعدی سطح‌بندی شد؛ سپس تعداد (482) جملۀ دارای فاعل و ساخت موضوعی کامل از فایل‌های صوتی به‌منظور تحلیل استخراج شد. نتیجۀ تحلیل داده‌های نهایی این بود که فرضیۀ مبتدا درخصوص یادگیری زبان فارسی به‌تمامی صادق نیست.
 

کلیدواژه‌ها


دبیرمقدم، محمد (1379). زبان­شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی. (ویراست دوم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

References

DeKeyser, R. (2015). Skill acquisition Theory. In: B. VanPatten and J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction, (pp. 94-112). New York: Routledge.

Halliday, M. & M. Matthiessen (2004). An introduction to functional grammar. (3rd edition). New York: Arnold.

---------------------------------------- (2004). An introduction to functional grammar. (4th edition). New York: Arnold.

Kawaguchi, S. (2005). Argument structure and syntactic development in Japanese as a second language. In: M. Pienemann (Ed.), Cross-linguistic aspects of Processability Theory, (pp.253-298). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Liu, B. (2015). A Processability approach to the L2 acquisition of Chinese syntax. doctoral dissertation, The Australian National University.

Medojević, L. (2009). Applying processability theory and its extensions to Serbian as a family and community language in Australia. In: J. Kessler and D. Keatinge (Eds.), Research in second language acquisition: empirical evidence across languages, (pp. 175-212). Newcastle: Cambridge Scholars.

Pienemann, M. (1998). Language processing and second language development: Processability Theory. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

-------------------- B. Di Biase, & S. Kawaguchi (2005). Extending Processability Theory. In: M. Pienemann (Ed.), Cross-linguistic aspects of Processability Theory, (pp. 199-251). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

-------------------- & A. Lenzing (2015). Processability Theory. In: B. VanPatten and J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction, (pp. 159-179). New York: Routledge.

VanPatten, B. (2015). Input Processing in adult SLA. In: B. VanPatten and J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction, (pp. 113-134). New York: Routledge.

---------------- & A. G. Benati (2015). Key terms in second language acquisition. (2nd edition). London: Bloomsbury Publishing Plc.

---------------- & J. Williams (2015). Introduction: The Nature of Theories. In: B. VanPatten and J. Williams (Eds.), Theories in second language acquisition: An introduction, (pp. 1-16). New York: Routledge.

Wang, X. (2011). Grammatical Development among Chinese L2 Learners: From a Processability Account. doctoral dissertation, Newcastle University.

Yamaguchi, Y. (2010). The acquisition of English as a second language by a Japanese primary school child: a longitudinal study from a processability viewpoint. doctoral dissertation, the University of Western Sydney.

Zhang, Y. (2007). Testing the Topic Hypothesis: The L2 acquisition of Chinese syntax. In: F. Mansouri (Ed.), Second language acquisition research: Theory-construction and testing, (pp. 145-171). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Zhang, X. (2014). The Teachability Hypothesis and concept-based instruction: Topicalization in Chinese as a second language. doctoral dissertation, The Pennsylvania State University.