قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری زبان شناسی، دانشگاه رازی

2 استادیار زبان شناسی، دانشگاه رازی

چکیده

قلب نحوی در کردی کلهری حرکتی مشخّصه‌مبنا با انگیزۀ بازبینی مشخّصۀ تأکید است. انواع مختلف قلب نزدیک، قلب دور، قلب چندگانۀ نزدیک و دور و قلب به سمت چپ در کردی کلهری رایج است. مفعول مشخّص، گروه فعلی، گروه پرسش­واژه و فاعل درونه برخلاف مفعول نامشخّص سازه‌های مقلوب‌شدنی در این زبان هستند. قلب نزدیک و دور مفعول مشخّص در کردی کلهری، منجر به ایجاد روابط ارجاعی و مرجع‌گزینی جدید می­شود که ضمن ردّ نظر میاگاوا (2001) و ماهاجان (1990) که موردی از تناقض ویبلهوت نیز است. با ارائة استدلال‌هایی ازقبیل جایگاه قید جمله و قید گروه و همچنین، ضرورت وجود فاعل در پاسخ کوتاه اثبات شد که برخلاف برخی مطالعات (میاگاوا، 2001؛ ماهاجان، 1994 و کریمی، 2005)، مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده را نمی‌توان به­مثابة انگیزة قلب نزدیک در کردی کلهری فرض کرد. داده‌های بررسی­شده در این مقاله بیان­گر آن است که قلب نزدیک در کردی کلهری حرکتی غیر موضوعی به مشخّص‌گر گروه تأکید است. یکپارچگی ارائه­شده در تبیین قلب نزدیک و دور از دستاوردهای دیگر این مطالعه است که شواهدی برای ردّ ماهاجان (1994)؛ میاگاوا (2001) و کریمی (2005) محسوب می‌شود. این یکپارچگی در تبیین قلب نزدیک و دور هم­سو با اصول اقتصادی موجود در کمینه‌گرایی مبنی بر استفادة حداقلی از ابزارها در تحلیل داده­ها نیز است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


انوشه، مزدک (1389). رویکردی مشخّصه­مبنا به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی. پژوهش­های زبانی، 1 (1)، 1-28.

بهادر، محمدرضا (1390). نحو کردی براساس دستور زایشی. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

تفکری رضایی، شجاع و یاسمن چوب‌ساز (1392). مشخّص‌بودگی در کردی کرمانشاهی. جستارهای زبانی، 4 (16)، 55-68.

حیدری، عبدالحسین و افسر روحی (1393). قلب نحوی در زبان ترکی آذری براساس مدل کاوشگر-هدف برنامۀ کمینه‌گرایی. جستارهای زبانی، 5(17)،27-44.

دبیرمقدم، محمد (1374). فعل مرکب در زبان فارسی. مجلّة زبان­شناسی، 12(1)، 2-46.

درزی، علی و مژگان همایون‌فر (1389) کانونی­سازی در زبان فارسی. زبان و زبان‌شناسی، 6(12)، 1-20.

راسخ­مهند، محمد (1382). قلب نحوی در زبان فارسی، پایان­نامة دکتری زبان­شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

------------- (1385). ارتباط قلب نحوی و تأکید در زبان فارسی. دستور، (2)، 20-35.

کریمی، یادگار (1388). ساخت کنادی: منشأ و ماهیت آن، پایان­نامة دکتری زبان­شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Adger, D. (2003). Core Syntax: A Minimalist Approach: Oxford: Oxford University Press.

Bailyn, J. (2002). Scrambling as Sate of Art .GLOT News Letters.

Boškowitch, Z. & D. Takashi (1998). Scrambling and Last Resort .Linguistic Inquiry, 29, 347-66.

Citko, B. (2014). Phase Theory. Cambrigde University Press.

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, Mass: MIT.

---------------- (2004). Beyond Explanatory Adequacy. In: A. Belletti (Ed.), Structures and Beyond. The Cartography of Syntactic Structures, (pp. 104-31). Oxford University Press.

Cinque, G. (1999). Adverbs and Functional Heads: A Cross- Linguistics Perspective. Oxford University Press, Oxford.

Grenedorf, G. & W. Sternefeld (1990). Scrambling and Barriers. In: G. Grewendorf & W. Sternefeld (Ed.), Cambridge University Press.

Haegaman, I. & J. Gueron (1999). English Grammar: A Generative Prespective. Oxford: Blackwell.

Hornstein, N., J. Nunes & K. K. Grohmann (2005). Understanding Minimalism. Oxford University press.

Karimi, S. (1999). Is Scrambling as Strange as We Think it is?. MIT Working Papers in Linguistics, 33, 159-190.

------------- (2003). Focus Movement and the Nature of Uninterpretable Features. In: A. Carnie, H. Harley & M. Willie (Eds.), Formal Approaches to Function in Grammer, (pp. 297-306). Blackwell Publishers.

------------- (2005). A Minimalist Approach to Scrambling, Evidence from Persian. Gruytre Mounton, Newyork.

KarimiDostan, Gh. (1997). Light Verb Constructions in Persian. Ph.D Dissertation, University Of Essex, England.

Mahajan, A. K. (1990). A/A - bar Distinction and Movement Theory. Ph.D Dissertation, MIT.

------------------------- (1994). Rightward Scrambling. In: D. Beerman, D. LeBlanc & H. van Riemsdijk (Eds.), Right ward movement, (pp. 185-213). John Benjamin publication.

Miyagawa, Sh. (2000). EPP, Scrambling and Wh in situ. In: Kenstowitch (Ed.), ken Hale: A Life in Language M, MIT Press, 293-338.

------------------ (2001). EPP, Scrambling and Wh in Situ .In: M. Kenstowitch (Ed.), ken Hale: A Life in Language, (pp. 293-338). MIT Press.

------------------ (2003(. A-Movement Scrambling and Options with Optionality. In: S. Karimi (Ed.), Word Order and Scrambling, (pp. 177-200). Blackwell Publisher.

------------------ (2006). Moving to the Edge. International Conference on English and Linguiatics. (pp. 3-18). Pusan University, Pusan. Korea.

Saito, M. (1985).Some Asymmetries in Japanese and Their Theoretical Implications. Ph.D Dissertation MIT.

------------ (2006). Optional a - Scrambling. The 15Th Japanese/ Korean Linguistics Conference. Kyoto University.

------------ & N. Fukui (1998). Order in Phrase Structure and Movement. Linguistic Inquiry, 29, 439-477.

Webelhuth, G. (1989). Syntactic saturation phenomena and the modern Germani Languages. Doctoral Dissertation, University of Massachusetts, Amherst.

Yun Kim, RH. (2003).Scrambling and Minimalist Program. Generative Grammar, 13 (1), 1-2.

Zubizarreta, M. L. (1998). Prosody, Focus, and Word order. Cambridge: The MIT Press.