دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، دی 1397، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

1. قلب نحوی در کردی کلهری براساس برنامۀ کمینه‌گرا

صفحه 1-19

مصطفی خان محمدی؛ شجاع تفکری رضائی