بررسی خطاهای واژگانی دوزبانه های کردزبان ساکن کرمانشاه به هنگام تکلّم به زبان فارسی معیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان‌شناسی همگانی، گروه آموزش زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه رازی

3 دانشیار زبان شناسی، دانشگاه رازی

چکیده

خطاها انحرافات رایج و نظام­مندی هستند که در نتیجة تخطی از قواعد زبان دوم به­وجود آمده­اند. در پژوهش حاضر خطاهای واژگانی براساس دسته‌بندی دالی، برت و کراشن (1982) به سه دسته تقسیم‌شده‌اند: خطاهای بین زبانی، خطاهای درون­زبانی و خطاهای مبهم. هدف این نوشتار، بررسی سرچشمه و توزیع خطاهای واژگانی در گفتار کردزبانان کلهر ساکن کرمانشاه است. نمونة آماری این پژوهش که ازنظر رویکرد، جزء پژوهش‌های کمّی - کیفی است، هفده دختر و پسر دوزبانة ساکن شهر کرمانشاه را شامل می‌شود که به‌طور مساوی از هردو جنس به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. بعد از جمع­آوری داده­ها، ابتدا خطاها طبقه­بندی شدند و سپس بسامد وقوع آن­ها در قالب جدول و نمودار نشان داده شد. نتایج نشان داد که خطاهای مشاهده‌شده دارای منشأ درون­زبانی و بین زبانی هستند. بیشترین خطاهای مشاهده‌شده نیز به­ترتیب متعلّق به خطاهای بین زبانی و درون­زبانی بود. نتایج این پژوهش در کنار ارائة توصیفی از خطاهای واژگانی کردزبانان کلهر، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های تدریس، طرّاحی آزمون‌ها و منابع درسی و همچنین تهیّة کتاب­های دوزبانه تأکید می‌کند تا گامی در جهت کاهش مشکلات کردزبانان به هنگام تعامل با فارسی‌زبانان برداشته شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


طاهرزاده، میترا، محمود الیاسی و عطیه کامیابی گل (1394). بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب­زبان سطح میانی خطاهای واژگانی برمبنای چارچوب جیمز. در: سومین همایش ملی زبان­شناسی و آموزش زبان فارسی، چشم­انداز پژوهش­های زبان در قرن 21، (صص 101-121). مشهد مقدس.

علوی مقدم، سید بهنام و معصومه خیرآبادی (1391). تحلیل اشکالات نوشتاری دانش­آموزان ایرانی غیر فارسی‌زبان (مخاطبان مجلات رشد). فصلنامة نوآوری­های آموزشی، 11 (43)، 43-59.

غلامعلی­زاده، خسرو، عامر قیطوری و اکرم کرانی (1397). بررسی تداخل نحوی کردزبانان کلهر ساکن کرمانشاه به هنگام تکلم به زبان فارسی معیار، جستارهای زبانی، 9 (44)، 209-226.

کاظمی، ابراهیم (1373). تداخل، مشکل یادگیری زبان بیگانه. مجموعه‌مقالات دانشگاه علامه طباطبایی، (80)، 351-364.

کامجو، محمد (1390). تحلیل خطاهای واژگانی دانش­آموزان آملی زبان مقطع دبیرستان در نوشتار زبان فارسی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

مدرسی، یحیی (1368). درآمدی بر جامعه­شناسی زبان. تهران: مؤسّسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

معرفت، فهیمه و احمد احمدیان (1384). بررسی خطاهای زبانی در نوشتار دانش­آموزان فارسی­آموز کردزبان (گویش مهاباد) در سطح متوسّط زبان­آموزی. مجلة زبان و ادب، 9 (26)، 10-37.

Azzouz, A. (2013). Interference of Syntactic, Lexical and Phonological Aspects from Arabic into English for Syrian University Students: A Cross- Sectional Study in the HIL at Aleppo University. Doctoral dissertation. Aleppo University.

Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching (4th edition). New York: Longman.

Dulay, H. M. B. & S. Krashen (1982). Language Two. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Farhadi, M. (2000). Studying the Problems of Arab Students in Writing in Persian: Analyzing Lexical and Syntax Errors. MA thesis, University of Shiraz.

Keshavarz, M. H. (2011). Contrastive Analysis & ErrorAnalysis, Tehran: Rahnama.

Richards, J. C. (1971). A non-contrastive approach to error analysis. ELT Journal, XXV (3), 204-219.