دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1400، صفحه 1-129 

مقاله پژوهشی

بررسی ‌وجه و وجهیت در کردی سورانی: تحلیلی نقش‌گرا

صفحه 1-23

10.22126/jlw.2021.6008.1504

همزه حسین حمه؛ نسرین علی اکبری؛ یادگار کریمی