دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. مطابقه، مقوله‌ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختی

صفحه 1-29

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده