کلیدواژه‌ها = فارسی
تعداد مقالات: 7
ساخت‌ها و راهبردهای امری در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-116

10.22126/jlw.2021.6083.1556

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


آیا اشتقاق در فارسی متعارف است؟

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-95

10.22126/jlw.2020.5439.1451

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


بررسی تغییرات معنایی واژۀ «دولت» در زبان فارسی بر اساس نظریۀ پیش‌نمونه

دوره 6، شماره 21، مرداد 1397، صفحه 77-97

بیستون عباسی؛ بلقیس روشن؛ نرجس بانو صبوری؛ مهدی سبزواری